høst 2021
BIO-1005 Økologi og evolusjon - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på Lektorutdanning med biologi som studieretning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-100Ø Økologi/evolusjon 9 stp
BIO-2017 Økologi 10 stp

Innhold

Det legges vekt på at studentene skal få praktisk erfaring med økologiske problemstillinger. Dette inkludert prosessen med innsamling og analyse av data, samt formidling og diskusjoner omkring resultater. Tematisk fokuseres det på evolusjonens betydning for økologien, de fysiske livsbetingelsene, tilgjengelighet av ressurser og gjennomstrømning av stoff og energi, samt inndeling og karakteristikker av jordens biomer. Populasjonsøkologi,  samfunnsøkologi, biodiversitet, biotiske interaksjoner som konkurranse, predasjon, beiting og parasitter er andre sentrale tema. Videre berøres tema som livshistorie og adferdsøkologi. I tillegg gis en innføring i viktige miljøspørsmål relatert til forurensing, bevaring-, forvaltning- og utnyttelse av ressurser.

Hva lærer du

Emnet skal gi studentene innsikt i de grunnleggende teorier som økologi befatter seg med.

Studenter som har fullført BIO-1005 skal kunne gjennomføre praktiske feltbaserte prosjekter med økologiske problemstillinger, hvor de følger prosessen fra  innsamling av data, bearbeiding av data til sammenstilling av resultat i form av rapporter.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar/kollokvier og feltkurs/ekskursjoner. Hvis det er få studenter, legges det opp til en større grad av selvstudium og direkte veiledning i faget fra faglærere.

Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.


Eksamen

4 t skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

  • Deltagelse på to feltkurs og innlevering av feltkursrapporter.
  • Deltakelse på obligatoriske seminarer

Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. 


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BIO-1005
  • Tidligere år og semester for dette emnet