høst 2021
BIO-1008 Evolusjon - 5 stp

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i biologi.

Emnet er et obligatorisk forkunnskapskrav til de andre obligatoriske emner i bachelorprogrammet i biologi.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Innhold

Kurset i evolusjon skal gi en moderne, generell forståelse av det som er omtalt som «verdens beste vitenskapelige idé: «Darwins evolusjonslære». Evolusjonsbiologien vil bli presentert «bottom-up», fra DNA til individ, og individuell adferd. Emnet gir innsikt i grunnlengede begreper som er nyttige «knagger» for å ordne en forståelse av de mange anvendelsesområder for evolusjonsbiologien. Emnet skal vise til sammenhengen mellom gener, fysiologi og adferd samt kjønnet reproduksjon, seksuell seleksjon, artsdannelse og fylogeni.

Hva lærer du

Studenten skal etter endt kurs ha tilegnet seg følgende:

Kunnskaper:

 • Kunne redegjøre for, og anvende, evolusjonsteoriens kjernelogikk.
 • Kunnskap om hvorledes ulike trekk (organismenes vekst, utvikling og reproduksjon) kan forklares gjennom tilpasning og naturlig seleksjon.

Mer spesifikt:

 • Hvordan «DNA verden» oppsto fra «RNA verden»
 • Hva et gen er, mutasjoner og hvordan nye gener oppstår
 • Variasjon i DNA og RNA replikasjon hos virus
 • Evolusjonen av eukaryote celler og forskjellene mellom de tre genomer i slike celler
 • «The central dogma» og eksempler for hvordan fysiologi og adferd kan endres ved endringer i DNA
 • Redegjøre hvordan naturlig seleksjon, splittende, rettet, stabiliserende og seksuell seleksjon kan forme livsformer og nye arter.
 • Oppkomst og fordelsregnskap ved den tilsynelatende ufordelaktige kjønnet reproduksjon
 • Fylogenetiske trær

Ferdigheter: 

 • Kunne lese og forklare grafer, og gjøre enkle kvantitative beregninger
 • Forstå forskjellen mellom sammenhenger og årsakssammenhenger
 • Anvende et presist fagspråk

Generell kompetanse: 

 • Trekke linjer mellom forskjellige biologiske disipliner slik de forenes av evolusjonsteorien
 • Anvende en evolusjonær tilnærming på biologiske fenomener og problemstillinger. 
 • Gjenkjenne og diskutere evolusjonære problemstillinger i beskrivelser av biologiske systemer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emne skal omfatte 24 t undervisning som inkludert seminar/kollokvier

Det forventes at studenter skal ha lest og satt seg inn i faget, slik at det er rom for diskusjoner og dialog med faglærer. 


Eksamen

Skriftlig eksamen på 3 timer.

Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått. 

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: BIO-1008
 • Tidligere år og semester for dette emnet