høst 2021
BIO-1103 Botanikk - 10 stp

Emnetype

Teoretisk. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i Biologi, samt lektorutdanning med biologi som studieretning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-1102 Biologisk mangfold 10 stp

Innhold

Emnet tar for seg mangfoldet av autotrofe organismer med spesiell fokus på marine alger og terrestriske planter, og de evolusjonære prosesser som har bidratt til den diversitet vi ser i dag. Livssyklus, morfologi og levesett til autotrofe organismer blir beskrevet. Gjennom forelesninger, praktiske laboratorieøvelser og ekskursjoner på land og ved sjøen vil studentene få kunnskap om flora, og spesielt fra nordlig områder. Studentene vil få øving i bruk av mikroskop/ luper for å studere strukturer hos cyanobakterier, alger og terrestriske planter.  

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Grunnleggende kunnskap om den evolusjonære utviklingen fra cyanobakterier og alger til landplanter.
 • Grunnleggende kunnskap i systematikk/taksonomi, morfologi, og livssykluser til de forskjellige gruppene.

Ferdigheter:

 • Kjennskap til cyanobakterier, alger og terrestriske planter, særlig i nordlige områder.
 • Bruk av mikroskop/lupe.
 • Bruk av flere kilder til å innhente informasjon.
 • Jobbe med faget individuelt og i grupper.
 • Utrykke seg faglig muntlig og skriftlig.

Kompetanse:

 • Beskrive den evolusjonære utviklingen fra cyanobakterier og alger til landplanter og forklare hva er typisk for hvert plante gruppe.
 • Identifisere alger og terrestriske planter ved bruk av nødvendige referansematerial
 • Forståelse av viktigheten med levende og preserverte plantesamlinger og planteeksperimenter til å fordype seg i faget.
 • Forståelse av bruk av botanisk kunnskap videre i studium og livet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Eksamen er på norsk.


Undervisning

Forelesninger: 36 timer, laboratorieøvelse: 30 timer, kollokvier: 10 t, gruppearbeid og ekskursjoner. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

2 t skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

 • Deltagelse på feltekskursjon(ene) samt godkjent feltrapport.  
 • 8 skriftlige prøver basert på material fra læreboka. 
 • Deltagelse på laboratoriekurs, samt muntlig presentasjoner og godkjente laboratorierapporter. 

 Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen: 

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-1103
 • Tidligere år og semester for dette emnet