høst 2021
BIO-2004 Studiedesign og dataanalyse i biologi - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.  

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammene i Biologi, Biomedisin, samt masterprogrammet i Fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning havbruk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om at studentene har forkunnskaper i biologi fra høgskole eller universitets nivå. Forkunnskaper innen kjemi og matematikk er også en fordel.


Innhold

Det gis innføring i studiedesigner for innsamling av data fra 1) observasjonelle studier av biologiske systemer fra individer til økosystemer, og 2) prinsipper for design av eksperimenter i lab og i felt (randomisering, replikasjon). Prinsipper for analyse av biologiske data (estimering av relevante parametere, hypotesetesting) defineres ved hjelp av enkle metoder (krysstabeller, t-test, en veis ANOVA, lineær regresjon). Kurset fokuserer på biologisk tolkning av statistiske analyser og vil bruke nordlige økosystemer, effekter av klimaendringer og medisinske studier som eksempler.

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1105 Innføring i biologi

Hva lærer du

Ved fullført emne Bio-2004 skal du kunne:

Kunnskap

 • Forstå begrepet «usikkerhet» i en statistisk kontekst
 • Definere hva som menes med en statistisk test, hvordan den brukes, og ulemper med den
 • Forklare hvordan man kan estimere gjennomsnitt, redegjøre for begrepene «Bias» og «presisjon», og kunne forklare hvordan utvalgsstørrelse påvirker usikkerhet i statistiske analyser
 • Redegjøre for de viktigste antagelsene for noen enkle statistiske metoder, uavhengighet, varians og statistisk fordeling
 • Forklare hva som menes med randomisering og tilfeldig utvalg

Ferdigheter

 • Tolke estimater og konfidensintervaller i forhold til vitenskapelig og/eller forvaltningens målsetninger
 • Bruke «R» til å plotte data og kjøre enkle statistiske analyser (Khi-kvadrat test, t-test, 1-veis ANOVA, lineær regresjons modell)

Generell kompetanse

 • Utvikle kritisk refleksjon i forhold til tolkning av vitenskapelige resultater, spesielt med hensyn til effektstørrelse
 • Reflektere over fordeler og ulemper av forskjellige studiedesign
 • Økt statistisk kompetanse
 • Økt kompetanse i å bruke R


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset skal omfatte 30 t forelesninger, 30 t dataøvelser ved hjelp av en anvendelig programpakke og en hjemmeoppgave.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

Hjemmeoppgave. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.  

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2004
 • Tidligere år og semester for dette emnet