høst 2021
BIO-2103 Evolusjon og adferd - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.  

Emnetype

Valgemne for studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i Biologi og Psykologi. Emnet kan også tas av nordiske utvekslingsstudenter som er tilknyttet program innen biologi eller psykologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav at studentene har forkunnskaper i biologi eller psykologi ved høgskole eller universitets nivå.


Innhold

Kurset innledes med et 14 dagers selvstudium med påfølgende muntlig prøve i boken "The selfish gene" av Richars Dawkins. Boken finnes også på norsk under tittelen "Det egoistiske genet", men den engelske versjonen anbefales. Pensumbok er "Animal Behavior" av Rubenstein og Alcock, men nyskapende artikler er hovedtema i forelesningene der det sentrale fokus er Evolusjonær Psykologi. Tidlige deler av kurset vil gjennomgå naturlig seleksjon, og utviklingen av individuelle samarbeid under et egoistisk seleksjons-regime. Mesteparten av kursets siste del vil tilbringes med litteratur omkring seksuell seleksjon hos mennesker så vel som hos andre dyr. Evolusjonær Psykologi vil være svært viktig, da godt studerte arter er en rik kilde til forståelse av evolusjonære mekanismer. Evolusjonær Medisin er en ny retning som også vil bli gjennomgått. Kurset inneholder også en ikke-obligatorisk feltdel - en "bli kjent" tur. 

Anbefalte forkunnskaper

BIO-1002 Zoologi, BIO-1005 Økologi og evolusjon

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • forstå hvordan naturlig- og seksuell-seleksjon gjennom arters evolusjonshistorie har formet, ikke alene fenotypiske trekk, men også arters adferd.
 • forstå hvordan seleksjon for individuelle fordeler har resultert i samarbeid mellom individer.
 • forstå hvorfor så mange arter har kjønnet formering og hva som er viktig for valg av partner hos disse artene.
 • forstå forskjellen på naturlig og seksuell seleksjon og kunne redegjøre for hvordan disse seleksjonsformene på forskjellig måte har formet modellarter - som, for eksempel, mennesker.
 • forstå hvor viktig gener er for adferd som, for eksempel, altruisme.

Ferdigheter

 • forstå hvordan evolusjon har fremmet enkelte typer adferd fremfor andre

Kompetanse

 • kunne formidle evolusjonsbiologi til andre med eksempler fra adferdsbiologi


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledet selvstudium, 30 timer forelesninger, eksamensforberedende seminar og 2 dagers ikke-obligatorisk feltundervisning.

Eksamen

Muntlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E for bestått. F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

Gjennomføring av muntlig prøve i boken "The selfish gene" av Richars Dawkins. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-2103
 • Tidligere år og semester for dette emnet