høst 2021
STE-2801 Satellittdata - behandling og forvaltning - 10 stp

Sist endret: 22.10.2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

ITE1917 Satellittdata behandling 10 stp

Innhold

Dette kurset fokuserer på satellittdata fra jordobservasjon og hvordan den behandles og forvaltes.

Tema: Elektromagnetiske signaler og dens vekselvirkning med atmosfæren og jordoverflaten. Passiv satellittinstrumentering som radiometer, optiske- og mikrobølge instrumenter. Aktiv satellittinstrumentering som radar, Lidar, SAR instrument og prosessering av SAR data. Digital data- og billedtolkning. Klassifiseringsmetoder for satellittbilder. Oversikt operative satellitter og formål. Norske satellitter, bakkestasjoner og aktører.  Programvare som er tilgjengelig fra operatører eller brukere av satellittdata. Hvordan forvalte data ihht FAIR prinsippene. Viktigheten av metadata. Forstå bruken av CF og ACDD i NetCDF.


Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi, ITE1845 Kommunikasjonsteknikk, STE-2603 Kommunikasjonsteknikk, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten skal kunne:

 • Forstå formål og metoder for behandling av satellittdata og spesielt multispektrale og hyperspektrale optiske satellittbilder
 • Forstå formålet med prosessering og bruk av SAR data.
 • Forstå hvordan observasjonsgeometri påvirker analyseresultatene
 • Kjenne til programmer for behandling av satellittdata
 • Kunne gi eksempel på bruk av jordobservasjonsdata.
 • Kjenne til hvordan satellittdata kan forvaltes.
 • Kjenne til FAIR prinsippene og viktigheten av metadata og dets standardisering

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Kunne utføre klassifikasjon i multispektrale satellittbilder.
 • Kunne bruke et eller flere programmer for satellittdatabehandling og utføre enkle bildebehandlingsprosesser for analyse slik at bildene kan brukes for konkrete formål.
 • Lese NetCDF filer og forstå metadataene

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Kunne anvende kunnskaper og ferdigheter til å vurdere og til dels designe systemer for behandling av satellittdata på selvstendig vis og derved vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid og simuleringsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav

Godkjente prosjekter

Eksamen og vurdering

Vektingen av sluttkarakter:

 • Prosjekter: 50%
 • Muntlig Eksamen: 50%

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte muntlige eksamener i dette emnet, dersom prosjektene er godkjente. Det gis ikke kontinuasjonsadgang på prosjektene i emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STE-2801