høst 2021
TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 5 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IGR1608 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 5 stp
IGR1609 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 5 stp
IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PT 5 stp
IGR1611 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 5 stp
TEK-1110 Ingeniørfaglig arbeidsmetode 5 stp

Innhold

Prosjektstyring, skriftlig presentasjonsteknikk, teknologihistorie og teknologitrender, miljø og samfunn, informasjonssøk og generell forskningsmetode. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og fremtidsrettet perspektiv.
 • Kjennskap til bærekraftsmål og konsekvenser av teknologiske innovasjoner
 • Kjennskap til vitenskapelig arbeidsmetode og basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.

Ferdigheter

 • Kunne identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Kunne kommunisere sitt fagområde og bidra i tverrfaglig samarbeid og i samfunnsdebatten.

Generell kompetanse

 • Kunne organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeid med andre.
 • Kunne igangsette mindre prosjekter og gjennom ledelse av dem ivareta menneskelige, faglige, økonomiske, etiske og samfunnsmessige hensyn.
 • Opparbeide seg bevissthet om miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kjennskap til hvordan han kan formidle sine kunnskaper og erfaringer til andre.
 • Forståelse for betydningen av kulturell kompetanse. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men studenter kan utføre arbeidskrav og levere vurderingsgrunnlag på et annet skandinavisk språk eller på engelsk. 

Undervisning

Flipped classrom; elektroniske forelesninger på læringsplattform. Øvingstimer der studentene arbeider med prosjektarbeid i grupper på opptil fem personer innen samme studieretning, og arbeidskrav relatert til dette, se under. Gruppevies og individuelle veiledningsmøter ved behov.

Eksamen

Arbeidskrav

 • Alle prosjektarbeidsgruppene (se «Læringsformer og aktiviteter») må få godkjent problemstilling og framdriftsplan for vurderingselementet sitt (prosjektarbeidet, se under).
 • Hver enkelt student er ansvarlig for hvert sitt av de andre arbeidskravene som utføres knyttet til prosjektarbeidet, og for at deres gruppe får godkjent dette. Ansvaret for arbeidskravene fordeles i gruppas samarbeidsavtale, som leveres ved semesterstart. Arbeidskrav som ikke tildeles noen av gruppas medlemmer er det frivillig for gruppa å levere.
 • Alle studenter skal legge ut dokumentasjon på at de har fullført nett-kurset iKomp knyttet til kildebruk og kildehenvisninger.

For at studentene skal få levere prosjektrapport og øvrig vurderingsgrunnlag (se under) må de ha fått godkjent alle disse tre arbeidskravene senest tre uker før innleveringsfristen på det endelige prosjektarbeidet.

Eksamen og vurdering

Studentenes primære vurderingsgrunnlag i emnet er en prosjektrapport som leveres innen en gitt frist. Rapporten baserer seg på prosjektarbeidets problemstilling, som skal være relatert til studentens studieretning sett i et samfunnsperspektiv og et historisk perspektiv. Studentene skal i rapporten gi en enkel fremstilling av metoden som er brukt for å besvare problemstillingen, og presentere resultatet av arbeidet som er utført. De skal dokumentere de informasjonssøk de har gjort i prosjektet gjennom litteraturlister og kildehenvisninger i løpende tekst. Prosjektrapporten skal ha et engelsk sammendrag på opptil en side.

Studentene skal også levere prosjektformalia (samarbeidsavtale, framdriftsplan, prosjektlogg og lignende) som dokumenterer hvordan prosjektstyringen ble gjennomført i gruppa, samt en PowerPoint-presentasjon av arbeidet sitt. Ved tvil vil også disse dokumentene spille inn i den helhetlige vurderingen.

Studentene skal i utgangspunktet gjennomføre prosjektet som et gruppearbeid, se «Læringsformer og aktiviteter». Det vil stilles samme krav til vurderingsgrunnlaget uavhengig av hvor mange medlemmer en prosjektarbeidsgruppe har.

Unntaksvis kan det åpnes for at studenter kan levere individuelle arbeider, og det vil også da stilles samme krav til vurderingsgrunnlaget.

Det gis bokstavkarakterer i skala A - F, der F er ikke bestått.

Gruppearbeidet vurderes av emneansvarlig, ved behov i kontakt med faglærer fra studentenes programområde. Ekstern sensor vurderer et utvalg av besvarelser.

Ved stryk må både prosjektrapport, formalia og PowerPoint-presentasjon leveres på nytt innen en gitt dato i vårsemesteret, men de tidligere beståtte arbeidskravene må ikke leveres på nytt.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: TEK-1502
 • Tidligere år og semester for dette emnet