vår 2021
ARK-2027 Bacheloroppgave i arkeologi - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Våremne

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i arkeologi og er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorgradsprogrammet i arkeologi.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ARK-1006 Arkeologisk metode I, ARK-1007 Arkeologiens idéhistorie, ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere, ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn

Studiepoengreduksjon

ARK-2017 Prosjektkurs i arkeologi 10 stp

Innhold

Studenten velger et tema / prosjekt for bacheloroppgaven. Valg av prosjektet samt formulering av problemstilling og gjennomføring av forskningsprosjektet skjer i samarbeid med emneansvarlig og en tildelt veileder. Prosjektet kan omhandle temaer i kulturhistorie, teori, metode, formidling eller forvaltning.

Det endelige produktet er en oppgave som viser studentens evne til problemformulering og drøfting av forskningsrelaterte problemstillinger. Studenten kan velge tema slik at det kan være en forberedelse av det videre studiet på mastergrad. Gjennomført bacheloroppgave er en forutsetning for opptak til mastergraden i arkeologi.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

 • grunnleggende forståelse for prosessen fra problemformulering til ferdig akademisk tekst
 • kunnskap om de formelle kravene som stilles til en vitenskapelig tekst

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • utarbeide forskningsrelaterte problemstillinger og gjennomføre en analyse av et avgrenset tema
 • produsere en vitenskapelig tekst
 • gjennomføre egne kildestudier innenfor rammen av en bacheloroppgave
 • begrunne egne standpunkter innen arkeologisk forskning
 • kunne presentere fagstoff både muntlig og skriftlig
 • kunne tilegne seg kunnskaper om et tema / felt og anvende dem i arbeidet med en vitenskapelig oppgave

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av 2-4 dobbelttimer med forelesninger, 6-8 seminarer og besøk i arkiv og magasin.

Innledningsvis vil det gitt en innføring i hvordan man planlegger og strukturerer arbeidet med et selvstendig akademisk arbeid. Videre vil det bli gitt informasjon om hvordan man finner relevant grunnlagsmateriale (litteratur, arkivsøk, databaser, magasiner). Det vil bli gitt hjelp til å finne og avgrense tema for oppgaven.

Når studentene har valgt tema vil de få tildelt en veileder.

Hovedparten av undervisningen foregår som seminarer hvor studenten presenterer fremdriften i arbeidet med oppgavene for hverandre.


Eksamen

Arbeidskrav: 

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten levere en prosjektbeskrivelse på en nærmere angitt dato.

Oppmøte på undervisning er ikke obligatorisk men høyst anbefalt.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeeksamen på 5200-7000 ord (15-20 sider) Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer.

Karakterer fra A- E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjons­eksamen:

Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at oppgaven leveres på nytt i bearbeidet og supplert form.  


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ARK-2027