vår 2021
BYG-2612 BIM Samhandlingsprosess - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Gjelder ikke Y-vei.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag

CAD forkunnskaper anbefales.


Innhold

Innenfor temaet BIM skal Studenten lære;

 • Om modellering og 3D CAD som visuell prosjekt -og byggestøtte
 • Om GEO referering / 0-punkt av modell.
 • Om objekt data og bruk av objekt data
 • Om sammensatte modeller og bruk blant annet til kollisjonstesting
 • Om ulike aktørers bruk av modell (konsept, produksjon, vedlikehold)

Innenfor temaet Prosjektering og samspill/samhandling skal Studenten lære;

 • Om teoretiske rammeverk (VDC, ICE, Lean Construction)
 • Om prosjektfaser og organisering
 • Om strukturering av egen bedrift
 • Om organisering av prosjekt-team i ulike faser
 • Om roller og rollefordeling i ulike prosjektfaser
 • Om de viktigste verktøy til bruk i prosjektoppfølging
 • Om kreativitet og innovasjon i optimaliseringsprosesser
 • Om integrerte prosjektleveranser (IPD) og Learning LAB
 • Å arbeide i ulike prosjektfaser


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

- Studenten skal tilegne seg kunnskap om begrepsapparatet vedrørende Building Information Modelling (BIM)

- Studenten skal tilegne seg kunnskap om fordelene BIM har for ulike aktører (byggherre, bruker, utførende entreprenør, offentlig forvaltning)

- Studenten skal tilegne seg kunnskap om hvordan en BIM-modell utvikles

- Studenten skal lære å bestemme krav til en BIM modell ut fra ulike settinger (Brukerperspektiv, masseproduksjon kontra enkeltprosjekt, vedlikehold, modifikasjon av eksisterende bygningsmasse, mv.)

- Studenten skal tilegne seg kunnskap om prosjektetablering, organisering og rollefordeling i forbindelse med utvikling av BIM-modell

- Studenten skal få innføring i samspillsprosesser i utviklingsfasene (designutvikling BIM/ Lean Design, utvikling av produksjonsgrunnlag, bruk av BIM i produksjon - Lean Construction), og kunne referere til verktøy og rammeverk

- Studenten har kunnskap om innovasjonsteori og metode

Ferdigheter:

- Studenten har utviklet inngående ferdigheter i strukturering av nye prosjekter

- Kan nytte denne kunnskapen i et spekter av roller som er relevant i forhold til egen profesjonsutdanning og fagbakgrunn

- Studenten skal tilegne seg ferdigheter med hensyn til hvordan en BIM-modell utvikles og brukes i de ulike stadier med planlegging og produksjon av et bygg eller anlegg

- Kan formidle faglige vurderinger muntlig og skriftlig, og delta i beslutningsprosesser

- Kan ta del i og argumentere i prosjektutviklingens ulike faser og detaljnivå.

- Kan begrunne, drøfte og vurdere eget ansvar for leveranser innen egen profesjons fagfelt, samt evaluere leveranser fra andre fagfelt

- Kan videreformidle denne kunnskapen og slik bidra til robust prosjektering etter de prinsipper som er beskrevet i ny fasenorm/standardiserte designfaser

- Har utviklet handlingskompetanse for å kunne utøve eget fag i de faser studenten vil ha ansvar for

- Kan anvende visualiseringsverktøy i eget fag

- Kan prinsippene i tverrprofesjonell samhandling.

- Studenten skal tilegne seg ferdigheter mht. hvordan BIM-modellen skal planlegges videreutviklet i samarbeid mellom ulike profesjoner og interessegrupper, med formål å utvikle produksjonsgrunnlag for brygget

- Studenten skal kunne forstå sammenhengen mellom bestillers krav og rådgivers leveranse av modell (detaljnivå, utviklingsprosess, mv.)

- Studenten skal kunne analysere en organisasjon, og anbefale utviklingstiltak

- Studenten skal kunne anvende Produkt-Organisasjon-Prosess-System/Informasjon (POPSi) modellen i VDC

- Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere innovasjonsfaglige resonnementer

Kompetanse:

- Studenten skal ha tilstrekkelig innsikt i utviklingsprosessen til selv å kunne definere krav for BIM-leveranser som innkjøper/byggherre, ut fra byggets karakter og bruk

- Studenten skal forstå de ulike utviklingsfasenes formål, aktiviteter, leveranser og organisering

- Studenten skal ha kunnskap om å søke opp artikler, og kunne anvende og kombinere relevant forskning innen BIM

- Kan kommunisere sikkert under ulike faser av prosjektet

- Behersker ulikt IKT verktøy og kan overføre denne kunnskapen til sitt spesifikke fagområde

- Har inngående kunnskap om hvordan sikre kvalitet på 3D-modell og tilhørende informasjon gjennom samhandling mellom aktørene

- Har grunnlag for å utvikle faglig nettverk gjennom deltagelse på studiet.

- Behersker kunnskapshåndtering i en utviklingsprosess

- Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom e-læringsverktøy, forsterkningslitteratur, fagsamlinger, læringsgrupper, trening på praktiske prosedyrer, simulering, IKT og selvstudier.

Emnet gjennomføres bla. vha. interaktiv læring i omvendt klasserom, der anvendte metoder gjenspeiles i teoretisk og praktisk kunnskapsformidling. Undervisningen gis generelt som forelesningsvideo, og øving basert på åpent nettmøte / fysisk oppmøte. 

Studentenes ferdigheter fremmes ytterligere gjennom temabaserte fagsamlinger. I den grad det er mulig anvendes prosjekter fra bygg og anleggsbransjen.


Eksamen

Arbeidskrav

Tre (3) obligatoriske prosjektoppgaver, det skal leveres i henhold til angitte tidsfrister på læringsplattformen, må være bestått.  I prosjektoppgavene vil det inngå praktiske arbeider, der oppmøte er obligatorisk.

Studentene må levere både formativ og summativ tilbakemelding på læringsplattformen, i henhold til angitte tidsfrister. Dette henholdsvis i form av en «kursdagbok» og en sluttevaluering.

Eksamen og vurdering

Eksamen gjennomføres som en 1,5 timers skriftlig eksamen uten generelle hjelpemidler. Eksamen vil være en Flowmulti (digitalt via Wiseflow), og bestå av både flervalgsspørsmål og valgmatrisespørsmål. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

Det gis en (1) samlet karakter for; A) prosjektoppgaver, B) formativ og summativ evaluering, og C) den skriftlige eksamen. Vekting av arbeidskrav og eksamen er som følger; hver prosjektoppgave teller 20%, vurdering i form av formativ og summativ tilbakemelding, teller samlet 10%, mens den skriftlige eksamen teller 30%. For å kunne bestå, må studenten ha oppnådd vurdering E eller bedre, i hvert arbeidskrav og eksamen.

Manglende oppmøte til skriftlig eksamen, uten gyldig grunn, betyr at studenten oppnår vurdering F, som samlet karakter.

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Arbeidskravene skal ikke oppfylles på nytt ifm. kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2612
 • Tidligere år og semester for dette emnet