vår 2021
MAT-0001 Brukerkurs i matematikk - 10 stp

Sist endret: 22.08.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i ulike studieprogram, men inngår ikke i program for matematikk og statistikk. Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + MATRS: Matematikk R1 (S1+S2)

Søknadskode 9354 - enkeltemner i informatikk.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MB-1 Brukerkurs i matematikk 9 stp
FSK-1001 Innføring i fiskerifag 8 stp
FSK-1001MA Innføring i fiskerifag: Matematikkdel 8 stp
BED-1007 Matematikk for økonomer 7.5 stp

Innhold

Emnet bygger på matematikkunnskaper tilsvarende nest høyeste trinn i den videregående skolen; Matematikk R1 eller 2MX/2MN . Brukerkurset er et tilbud til studenter som ønsker å tilegne seg elementære matematiske kunnskaper til bruk i sitt eget fag. Det kan også tas av studenter som ikke har tilstrekkelige forkunnskaper til å begynne på MAT-1001 Kalkulus 1 eller MAT-1005 Diskret matematikk. Brukerkurset omhandler funksjoner, grenseverdier, derivasjon, integrasjon og differensialligninger.

Hva lærer du

Kunnskap – Studentene

 • kjenner prinsipper for tall og benevnte størrelser
 • vet hva en funksjon er, og kan begrepene kontinuitet, grenser, inverse funksjoner, ekstremalpunkter.
 • kjenner egenskaper ved de trigonometriske og inverse trigonometriske funksjoner.
 • kjenner egenskaper ved eksponentialfunksjoner, logaritmer og potensfunksjoner.
 • kan Newtons metode for ligningsløsning
 • kjenner begrepene derivasjon og integrasjon
 • kjenner høyere ordens deriverte av funksjoner
 • vet hva grafen til en funksjon er
 • vet hva et bestemt integral og et ubestemt integral er.
 • kan løsningsmetoder for enkle differensialligninger
 • kjenner begrepene følge, grensen til en følge, en rekke og summen av en rekke er, geometriske følger og geometriske rekker

 

Ferdigheter – Studentene

 • kan utføre basisregninger med benevnte størrelser og reelle tall.
 • kan løse lineære og kvadratiske likninger og enkle systemer av slike likninger.
 • kan tegne linjer og områder i planet definert av lineære likninger og lineære ulikheter.
 • kan løse ligninger ved bi-seksjon og Newtons metode
 • kan beregne de deriverte til basisfunksjoner og sammensatte funksjoner.
 • kan anvende de deriverte til å løse enkelte praktiske problemer.
 • kan anvende høyere ordens deriverte til å løse problemer om maksimum og minimum for funksjoner av én variabel.
 • kan bruke deriverte til å bestemme om funksjoner er voksende eller avtagende, konvekse eller konkave.
 • kan tegne grafer til diverse funksjoner.
 • kan bruke L´Hôpitals regel for å beregne grenser til funksjoner.
 • kan beregne ubestemte integraler ved hjelp av substitusjon og delvis integrasjon.
 • kan beregne bestemte integraler ved hjelp av Newton-Leibniz formel.
 • kan anvende integraler til å løse enkelte praktiske problemer.
 • kan bygge enkelte praktiske modeller basert på differensiallikninger, og kunne løse slike differensiallikninger

 

Generell kompetanse - Studentene

 • har kjennskap til prinsipper for matematisk modellering
 • har evne til å presentere bruk av matematiske modeller i en praktisk situasjon
 • har en god oversikt over de mest brukte funksjoner innen elementær kalkulus
 • har forståelse for sammenhengen mellom derivasjon og integrasjon
 • kan tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiskenholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 40 t
Øvelser: 30 t

Eksamen

Mappevurdering av tre prosjektarbeid i grupper med avsluttende muntlig eksamen. Individuell vurdering.
Karakterregel: Bestått / Ikke bestått.

Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Det gis ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Ordinær eksamen arrangeres hvert semester.

Arbeidskrav: Mappeinnlevering av tre prosjektoppgaver. En samlet vurdering av mappen må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Godkjent mappe er kun gjeldende inneværende semester og ved utsatt eksamen.

For mer informasjon, se forøvrig: - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Forskrift for eksamener i Tromsø


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAT-0001
 • Tidligere år og semester for dette emnet