vår 2021
PED-6336 Veiledning for lærere i skole og barnehage, del 2 - 15 stp

Søknadsfrist

Ingen

Emnetype

Praktisk/teoretisk videreutdanningsemne på masternivå. Emnet er det andre av to emner i veiledning.

Emnet er utviklet i tråd med retningslinjer og sentrale føringer om veiledningskompetanse for lærere i skole og barnehage.


Opptakskrav

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer, grunnskolelærer, lærer i videregående opplæring eller tilsvarende; minst 3 år/ 180 stp. 
 • Søker må ha bestått emnets del 1: (PED-6325, PED-6314, PED-6316 eller PED-6310+PED-6317, VEILPED eller tilsvarende) 

Deltakerne må være i et ansettelsesforhold i skole eller barnehage, som tillater at deltakeren kan prøve ut pedagogiske opplegg i egen barne-/elevgruppe. UiT vil ikke kreve dokumentasjon på ansettelsesforholdet, men dette er en forutsetning for at studentene kan gjennomføre sine arbeidskrav.


Innhold

Studiet tar for seg følgende overordnede tema:

 • Fordypning i ulike veiledningstradisjoner og praktiske tilnærming
 • Makt, asymmetri og etikk i veiledning
 • Kollektiv og individuell profesjonsutvikling i veiledning
 • Styrking og mestring i veiledning for profesjonsutviklingen
 • Veiledning relatert til aksjonsforskning og aksjonslæring 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal følgende læringsresultat være oppnådd:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha fordypet innsikt i:

 • ulike veiledningstradisjoner, veiledningsretninger og karakteristiske praktiske tilnærminger
 • styrker og svakheter ved ulike tilnærminger til veiledning
 • makt og asymmetri i veiledning
 • etiske perspektiver på utfordringer knyttet til veiledning og yrkespraksis
 • veiledningens muligheter og utfordringer knyttet til egen og andres profesjonelle utvikling og læring
 • styrking og mestring i veiledning for profesjonsutvikling
 • veiledning relatert til aksjonslæring

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • anvende ulike tilnærminger og praktiske modeller i veiledning av enkeltindivider og grupper
 • vurdere ulike aspekt ved makt, asymmetri og etikk i veiledningsarbeidet
 • veilede på måter som kan styrke egen og andres profesjonelle utvikling
 • anvende aksjonslæring som redskap for egen og andres profesjonelle utvikling

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • tilpasse veiledningen til situasjoner og kontekster på faglige og velbegrunnede måter
 • gjennom veiledning  og refleksjon bidra til individuell og kollektiv profesjonsutvikling
 • forholde seg etisk bevisst i utøvelsen av veilederrollen


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er samlingsbasert og går over to semester. Emnet består av startsamling over to dager, arbeid på nettet og fire dagssamlinger. Emnet krever aktiv deltagelse i ulike aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, på nettet og selvstudier. Samlingene vil bestå av en veksling mellom veiledningsøvelser, seminararbeid og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egne veilednings- og vurderingsferdigheter.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan framstille seg eksamen:

 • 80% oppmøte på samlingene
 • En plan for gjennomføring av minimum 3 veiledningsøkter (1-2 sider)
 • Studenten skal selv ta lyd- eller videoopptak av minimum 3 veiledningsøkter. To eller flere deler av hvert samtaleopptak (til sammen 5-10 minutter transkriberes. Utvalget skal fokusere på noe en opplever fungerer godt, og noe som oppleves mer problematisk i veiledningsarbeidet.

Eksamen

Eksamen i emnet består av en individuell skriftlig hjemmeoppgave på maksimalt 15 sider. Oppgaven skal dreie seg om veilederens utvikling av egen kompetanse som veileder. Erfaringer fra veiledningsøktene som gjennomføres i løpet av emnet bør inngå i oppgaven. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Arbeidene kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: PED-6336
 • Tidligere år og semester for dette emnet