vår 2021
TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunskapskrav: MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører eller tilsvarende kunnskaper i vektorregning og funksjonslære. 


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører 10 stp

Innhold

Grunnleggende definisjoner og lover innen kjemi, klassisk mekanikk, fluidmekanikk og varmelære:

Generell kjemi: Atomets oppbygging, kjemiske bindinger, konsentrasjonsmål, forbrenningsreaksjoner og energi, syrer og baser, spenningsrekka.

Spesielt for studieprogrammet nautikk: Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, organiske stoffer og strukturformler, fysiske og varmetekniske data for stoffer.

Spesielt for øvrige studieprogrammer: Elektrolyse, galvaniske elementer og elektromotorisk spenning.

Klassisk mekanikk: Posisjon, hastighet og akselerasjon på vektorform, bevegelseslikninger, krefter, Newtons lover, arbeid og energi, massesenter, bevaring av bevegelsesmengde, rotasjon og rotasjonsenergi, kraftmoment, spinn, kraftmoment- og spinn-setningene, elastisitet.

Fluidmekanikk: Trykk, Arkimedes’ lov, oppdrift, kontinuitetslikningen, Bernoullis likning med anvendelser, viskositet.

Varmelære: Aggregattilstander, varmekapasiteter, varmeoverføring, gasslover, varmelærens 1. og 2. hovedsetning, termiske prosesser. 


Anbefalte forkunnskaper

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper:

  • Kjenner de definisjoner, begreper, og kjemiske og fysiske lover som inngår i emnets faglige innhold, og som er relevante for kandidatens studium. Kjenne lovenes gyldighetsområde og begrensninger.

Ferdigheter:

  • Innen de nevnte temaene, kan analysere et problem, formulere det ved hjelp av symboler, formler og matematikk, og om mulig løse det.

Generell kompetanse:

  • Forstår hvordan de generelle fysiske og kjemiske lover og prinsipper kan anvendes både i dagliglivet og innen ingeniørfaglige emner.
  • Kan tilegne seg videregående kunnskaper som bygger på de nevnte kunnskapene og ferdighetene


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men læremateriell kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger og regneøvinger. Øvingsinnleveringer.

Eksamen

Arbeidskrav: Emnet inneholder obligatoriske regneøvinger. For å få adgang til eksamen må 2 av 3 regneøvinger være godkjent.

Eksamensform: 4 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter

Kontinuasjon: Det gis rett til kontinuasjon


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: TEK-2502
  • Tidligere år og semester for dette emnet