vår 2021
BED-2044NETT Prosjektoppgave i prosjektledelse - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. For å ta dette emnet må man tilhøre programmet "Prosjektledelse, nettbasert".

Studiepoengreduksjon

BED-2044F Prosjektoppgave i prosjektledelse 10 stp

Innhold

I dette emnet skal studentene arbeide i studentteam for å vise at de er i stand til å anvende kunnskaper og ferdigheter som er opparbeidet i fagene BED-2042NETT (Prosjektstyring) og BED-2043NETT (Prosjektledelse) til å skrive en akademisk oppgave som analyserer et reelt avsluttet prosjekt. Dette skal bidra til å dyktiggjøre studentene i å lede prosjekter og til å arbeide i (virtuelle) prosjektteam i privat og offentlig virksomhet. Oppgaven skal skrives i grupper med 3-5 studenter.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten skal etter gjennomført emnet:

ha kjennskap til begreper og metoder som brukes i akademisk oppgaveskriving

 • forstå hvordan en akademisk oppgave er bygd opp
 • ha kunnskap om forholdet mellom problemstilling, teori og metodisk valg ved oppgaveskriving
 • kjenne ha kunnskap om grunnleggende datainnsamlingsmetoder og analyser
 • ha kunnskap om fagetiske prinsipper knyttet til oppgaveskriving og innsamling av empiri  

Ferdigheter

Studenten skal etter gjennomført emnet

 • bruke sin kunnskap til å formulere konkrete problemstillinger knyttet til prosjektfaglige tema
 • kunne anvende vitenskapelige metoder for å gjennomføre enkle datainnsamlinger og analyser
 • kunne finne og referere til informasjon, fagartikler og fagbøker og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kunne presentere analyser av prosjekter på en vitenskapelig måte

Generell kompetanse

Studenten skal etter å ha gjennomført emnet

 • være i stand til å lede og arbeide i et (virtuelt) team for å planlegge og gjennomføre arbeid med å skrive en akademisk oppgave
 • reflektere og vurdere indiduelt og i team  prosjektfaglige problemstillinger
 • vurdere og ta beslutninger knyttet til  fagetiske krav og retningslinjer.
 • kunne formidle og drøfte prosjektfaglige problemstillinger på måter som bidrar til utvikling av god og etiske prosjektfaglig praksis


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er nettbasert og kan inneholde video og audiopodcaster, samt andre nettbaserte aktiviteter. Undervisningen kan i tillegg i noen tilfeller strømmes fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Strømmede sendinger og/eller audio/videopodcast blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon. Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum. Sentral teori i faget er knyttet til ledelse av prosjekt, samarbeid og samskapning i grupper, og læring og innovasjon i prosjekt.

Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc og internett. Veiledning og gruppesamarbeid vil i hovedsak foregå via nett og kjennskap til ulike digitale samarbeidsplattformer vil dermed være en fordel. Emnet bygges rundt studentenes eget arbeid med vurdering av et valgt prosjekt fra virkeligheten.  Prosjektet bør være avsluttet eller i sluttfasen. Den enkelte student har ansvar for å finne et egnet prosjekt og få tillatelse til å vurdere det. Oppgaven skal skrives i studentteam med 3-5 studenter.  Det er en fordel at studentene gjør et søk etter mulige prosjekter som kan egne seg for vurdering og tar med seg idéer om dette til oppstartsamlingen. Studenter som ikke kan reise til oppstartsamlingen og som ikke har etablert seg i et studentteam ved oppstart av studiet skal bruke UiTs læringsplattform til rekruttering av studenter til sitt studentteam. Studentene har selv ansvaret for å melde seg opp til undervisning i faget i høstsemesteret via studentweb.


Eksamen

Arbeidskrav:

For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent to obligatoriske arbeidskrav (innleveringer). Arbeidskravene skal gjøres i grupper med 3-5 deltakere. Arbeidskravene leveres til oppgitte frister.

Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

Prosjektoppgaven (innlevering) i grupper á 3-5 deltakere, teller 100% av karakter. Karakterskala A-E, med F som stryk. Prosjektoppgavens tema skal være fra et konkret gjennomført prosjekt. Det skal gjøres en vurdering/analyse av et eksisterende prosjekt, ut fra et tematisk område som behandles innenfor emnene BED-2042NETT og BED-2043NETT (planlegging, organisering, ledelse, rapportering etc.) Tematisk område avklares med veileder. Prosjektoppgaven skal ha et omfang på 20 - 25 sider + vedlegg.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2044NETT