Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

KVE-0100 Grunnkurs i kvensk - 10 stp

Sist endret: 03.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten:

 • bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller
 • vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk.

Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.

Innhold

Du vil lære å lese og selv produsere enkle tekster på kvensk, samt føre en enkel samtale på kvensk. I tillegg vil du få en innføring i sentral kvensk morfologi og du vil lære deg de mest brukte verb- og nomenbøyningene og setningstypene samt tilegne deg et sentralt ordforråd på ca. 900 ord.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • tilegnet seg elementære kunnskaper i kvensk grammatikk 
 • et grunnleggende ordforråd i kvensk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • kommunisere både skriftlig og muntlig på et elementært nivå på kvensk
 • telle, hilse og presentere seg selv og andre på kvensk
 • fortelle om og beskrive seg selv, sin familie og sine venner, både i nåtid og fortid
 • diskutere bl.a. natur, mat og klær, og andre lignende hverdagslige ting

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisninga vil foregå på kvensk med norsk som hjelpespråk. Hjemmeeksamen består av prøving i praktisk kvensk, og skal følgelig svares på kvensk.

Undervisning

Undervisninga er både nettbasert og samlingsbasert.

Det legges stor vekt på praktiske øvelser som innebærer kreativ bruk av språket. De muntlige øvelsene består gjerne av rollespill og fri fortelling. De skriftlige øvelsene innebærer at studentene skriver egne fortellinger. Det skriftlige undervisningsmaterialet samt oppgavene, både obligatoriske og ikke-obligatoriske, vil bli lagt på nettet (Canvas). Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • fem obligatoriske oppgaver der én av oppgavene er muntlig
 • Én eller flere av oppgavene kan være gruppeoppgaver.
 • det er møteplikt i 75% prosent av undervisninga i samlingene

Eksamen består av:

 • en hjemmeeksamen på én uke
 • en muntlig eksamen på 20 min.

Ved eksamen måles praktiske ferdigheter i skriftlig og muntlig kvensk

Vurderingsuttrykk: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved beregning av den endelige karakteren teller den skriftlige eksamenen 2/3 og den muntlige 1/3. Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Alle karaktergivende aktiviteter på tas på nytt ved utsatt prøve eller kontinuasjonseksamen. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 30.11.2020 innlevering 04.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Voronov, Mikhail


Universitetslektor finsk og kvensk
Telefon: +4777645560 mikhail.voronov@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no