høst 2020
SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 - 20 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i nordsamisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Søkere som har samisk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten:

•bestått samisk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller

•vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert som første- eller andrespråk

Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SAM-0010 Samisk nybegynnerkurs I 20 stp

Innhold

Temaer, ordforråd:

 • presentasjon av seg selv, bakgrunn, utdannelse, jobb
 • familie og andre relasjoner
 • måltider og matvarer
 • bosted
 • hus og hjem
 • klær og farger
 • kropp
 • ukedager, måneder, klokkeslett
 • høytider, årstider, merkedager
 • vær, natur og dyreliv
 • by og byliv
 • dikt, regler og sanger

Grammatikk:

 • lydlære: uttale av nordsamiske bokstaver og bokstavkombinasjoner, stadieveksling, diftongforenkling
 • verbbøyning, finitte verb: presens og preteritum, imperativ 2.p.sg, nektelse, å ha konstruksjonen
 • infinitte verbformer: perfektum partisipp, aktio essiv, hjelpeverb og hovedverb, infinitiv
 • nomenbøyning: bøyning og bruken av substantiv i tall og kasus, kasusbøying av personlige pronomen, spørre- og relativpronomen
 • adjektiv: attributt og predikativ, entall og flertall
 • setninger: hovedsetninger, fortellende setninger, spørresetninger med spørreord og spørrepartikkel, enkle tallordsfraser,
 • kongruens mellom substantiv/pronomen og verb, og mellom substantiv/pronomen og adjektiv i predikativform
 • verb og kasus: transitive verb, reksjoner: illativ/lokativ
 • andre ordklasser: adverb, post- og preposisjoner, konjunksjoner og subjunksjoner, partikler

Praktisk språkbruk:

 • konversasjonstrening med utgangspunkt i uttale og forståelse
 • oppøving av muntlige ferdigheter med hovedvekt på kommunikasjon, basert på et dagligdags ordforråd.
 • oppøving av skriftlige ferdigheter: nordsamisk ortografi, med vekt på stammekonsonantene

Digitale språkverktøy:

 • læringssti på nettet og nettgrammatikk
 • Oahpa!-programmene
 • nettordbok, digitale ordbøker, paradigmegenerator.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • har tilegnet seg elementære kunnskaper i det samiske ordforrådet
 • forstår enkle nordsamiske setninger
 • kjenner til nordsamisk ortografi og uttale
 • kan gjøre rede for reglene i stadieveksling og diftongforenkling
 • kan bøye verb og substantiv
 • kan gjøre rede for enkle språkoppbygningsregler, som mest vanlige ordfølgemønster, og kongruens mellom subjektet og andre setningsledd
 • har kjennskap til forskjellige måter å lage spørsmål på og hvordan man svarer på disse
 • forstår bruken av ulike kasus
 • kunne bruke adjektiv i beskrivelser

Ferdigheter

Studenten:

 • kan nordsamisk uttale
 • kan lese enkle, autentiske tekster på nordsamisk, som lærebøker i samisk for barnetrinnet, barnebøker, ukeplan/månedsplan fra arbeidsgiver/skole/barnehage
 • kan følge tråden i enkle tekster, både skriftlige og muntlige
 • kan svare treffende på spørsmål, dvs. vite forskjellen på go-spørsmål og spørsmål med spørreord
 • kan produsere enkle nordsamiske setninger muntlig, med hovedvekt på kommunikasjon
 • kan delta i samtale på nordsamisk, med vekt på uttale og forståelse
 • kan bruke et dagligdags ordforråd i muntlig framstilling, med hovedvekt på kommunikasjon
 • kan fortelle om seg selv, sitt liv, sine synspunkter og sine interesser
 • kan svare på spørsmål, og stille spørsmål selv, for eksempel om veibeskrivelse, priser, klokkeslett
 • kan fortelle om sitt eget nærmiljø, om vær og naturforhold
 • kan skrive enkle nordsamiske setninger om dagligdagse temaer, med vekt på riktig kasusbøying og verbbøyning, f.eks. oppdatere status/profil på Facebook, skrive uformelle SMS-meldinger, mail og brev, kommentere andres blogger
 • kan oversette enkle setninger mellom norsk og samisk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter og undervisningsspråket vil være nordsamisk og norsk. Eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid.

Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av en 3-årsperiode. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 3 skriftlige
 • 1 muntlig oppgave til fastsatte frister

Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Eksamen består av:

 • en femtimers skoleeksamen
 • en muntlig eksamen i inntil 20 minutter

Det gis en samlet vurdering. Den skriftlige delen vurderes med karakterer fra A-F. Ikke bestått vurderes med karakteren F. Muntlig eksamen er justerende for skriftlig karakter, og det er mulig å justere opp eller ned med en karakter. Ved karakteren F i den skriftlige delen, gis det ikke anledning til å ta en muntlig prøve.

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: SAM-1031
 • Tidligere år og semester for dette emnet