vår 2020
BED-2043NETT Ledelse av prosjekt - 10 stp

Sist endret: 17.12.2020

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte enkeltemner.


Innhold

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter. Det legges vekt på å utvikle kunnskap som øke kandidatens forståelse av det å lede flerfaglige team i ulike omgivelser.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten skal etter gjennomført emne:

• ha bred kunnskap om sentrale begreper, teorier, prosesser og utfordringer knyttet til prosjektledelse gjennom å arbeide med ulike tema relatert til organisering av arbeidsoppgaver og ledelse av menneskelige ressurser i prosjekt

• ha bred kunnskap om hvordan ledelse påvirkes av kontekst, hva det innebærer å lede og jobbe sammen i team samt betydningen av kommunikasjon i prosjekt

• ha bred kunnskap om prosjektledelse som fag, herunder etiske betraktninger, fagets historie, og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten skal etter gjennomført emne kunne:

• forstå og beherske sentrale begreper i faget og bruke disse for å drøfte og løse problemstillinger knyttet til formidling og utøvelse i faget

• reflektere over etiske utfordringer knyttet til ledelse av, og deltakelse i, prosjektteam

• bruke teori for å reflektere over hvilken type ledelse som egner seg for ulike situasjoner og prosjektfaglige problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten skal etter fullført emne kunne:

• vurdere og ta beslutninger knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekt, herunder vurderinger og beslutninger knyttet til etikk, sammensetning av kompetanse i prosjektteam, intern og ekstern kommunikasjon og læring i prosjekt

• bruke sin kunnskap om ledelse av mennesker i prosjekt til å utøve verdiskapende prosjektledelse på en måte som ivaretar og utvikler de menneskelige ressursene i prosjekter

• formidle og utveksle prosjektfaglig kunnskap og erfaringer på måter som kan bidra til etablering av etisk forsvarlig og godt tilpasset prosjektledelse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er delt opp i korte moduler som kan inneholde streaming av forelesninger, videoundervisning og andre nettbaserte aktiviteter. Sentral teori i faget er knyttet til ledelse av prosjekt, samarbeid og samskapning i grupper, og læring og innovasjon i prosjekt.

Emnet gjennomføres som nettundervisning. Modulene tas derfor opp slik at man kan se dem på emnets læringsplattform når man selv ønsker. Arbeidsformer vil være forelesninger og annet ferdiginnspilt materiale, oppgaveløsning i grupper og innlevering av arbeidskrav. Deltakelse på emnet forutsetter at studentene har tilgang til pc, kunnskap om grunnleggende programvare og tilgang til internett. Emnet kan inneholde fysiske samlinger (som blir streamet). Informasjon om dette vil gis ved oppstart av emnet.

 

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget  interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.


Eksamen

Arbeidskrav

En obligatorisk innlevering som er grunnlaget for vurdering underveis av studentene. Hensikten med arbeidskrav er å øke læringen ved at man jobber med pensum underveis. Arbeidskrav skal gjøres i grupper med 3-5 deltakere. Arbeidskrav leveres via UiT sin digitale læringsplattform innen oppgitt frist. Arbeidskrav må godkjennes før en får gå opp til eksamen.

  

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter, Vadsø Studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.).

Studentene må selv velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Vi gjør oppmerksom på at digital eksamen normalt kun gjelder våre campus grunnet regelverk rundt disse. Ved studiesenterne går eksamen på papir. Eksamen i Oslo er digital.

 

 

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles kun ved campus (Alta, Tromsø, Harstad, Narvik).


Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2043F Ledelse av prosjekt 10 stp
BED-2017 Prosjektledelse, fordyping 10 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BED-2043NETT
  • Undersider