vår 2020
SOS-2001 Sosiologiske analysemåter - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgrad i sosiologi, for studenter på lektorutdanning med sosiologi som fag 1, samt for studenter på bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: SOS-1001 Individ og samfunn, SOS-1002 Sosiologiens klassikere, SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode eller tilsvarende, samt Examen philosophicum og Examen facultatum.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Emnet tar for seg følgende spørsmål: Hvordan forklarer ulike sosiologiske teorier samfunnsmessige forhold? Hva sier teoriene om folks atferd og om samfunnsliv? Hvilke antakelser hviler teoriene på, og hvilke type spørsmål mener de at samfunnsteori kan og bør besvare? Hvilken rekkevidde og hvilke begrensinger har de ulike analysemåtene?

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

 • oversikt over sentrale sosiologiske analysemåter
 • kunnskap om hvordan ulike teoretiske tilnærminger legger føringer på analyser av samfunnsmessige fenomener

Ferdigheter:

Studenten kan:

 •  anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglige praksis
 • anvende teoretiske kunnskaper på nye områder
 • redegjøre for sosiologiske teorier og deres forklaringspotensial for samfunnsmessige forhold

Kompetanse:

 • skal selvstendig kunne videreutvikle sin sosiologiske kompetanse og spesialisering

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av omtrent 9 dobbeltimer med forelesning. I tillegg gis det 2 - 3 seminarer à 2 timer.Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte på all seminarundervisning.

Eksamen består av:

6 timers skoleeksamen. Skoleeksamen er valgt for å kontrollere at studentene har tilegnet seg oversikt og breddekunnskap i emnet. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.  


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOS-2001
 • Tidligere år og semester for dette emnet