vår 2020
SVF-2106 Krisehåndtering - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Opptakskode 9199

Opptakskrav

Opptakskode 9199

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SM320 Krisehåndtering 10 stp
SIK-1001 Brannsikkerhet 3 stp

Innhold

Innenfor rammen av grunnleggende teorier om kriser, spesielt den såkalte krisehåndtering syklus, vektlegger emnet de praktiske aspektene ved krisehåndtering. Relevante etaters organisering, koordinering og utfordringer vil bli belyst. Det gis også en innføring i mediehåndtering i kriser og internasjonal krisehåndtering.

Hva lærer du

Kandidaten skal ha kunnskap om hvordan krisehåndtering er organisert, på strategisk, taktisk og operativt nivå. Videre skal kandidaten ha kunnskap om ulike aktørers roller og ansvar i krisehåndtering. I tillegg skal kandidaten ha en grunnleggende forståelse av hvordan internasjonal krisehåndtering blir organisert. Kandidaten skal være i stand til å planlegge og organisere risikoanalyse, forebygging, beredskap, håndtering og læring i forhold til kriser og ulykker. Videre skal kandidaten ha evne til å vurdere hvordan lokale forhold kan representere utfordringer i dette arbeidet. Kandidaten skal også kunne forholde seg til media på en fagmessig måte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og forelesninger inkluderer gruppearbeid o presentasjoner.

Undervisning inkluderer obligatoriske skriftlige oppgaver.

1-2 obligatoriske øvelser.

Det kreves 80% tilstedeværelse på forelesningene (kontrollert) og deltagande i obligatoriske øvelser.

Emnet kan blir undervist på engelsk.


Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.

Det kreves 80% tilstedeværelse på forelesningene (kontrollert) og deltagande i obligatoriske øvelser.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SVF-2106
  • Tidligere år og semester for dette emnet