høst 2019

IGR1600 Matematikk 1 - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Bodø | Annet | Mo i Rana | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Teoretisk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Innhold

Vektorer i rommet. Skalarprodukt og vektorprodukt.

Komplekse tall.

Funksjoner av en variabel, grafer, grenseverdier og kontinuitet.

Derivasjon med anvendelser.

Integrasjon med anvendelser.

Første- og andreordens differensiallikninger med konstante koeffisienter.

Funksjoner av flere variable.

Partiell derivasjon, gradient og retningsderivert.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Kandidaten har grundig kunnskap innen kjerneområdene derivasjon, integrasjon.
 • Funksjoner av flere variable og vektoranalyse.

Ferdigheter:

 • Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
 • Kandidaten kan manipulere symboler og formler.
 • Kandidaten kan resonnere matematisk.
 • Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder.
 • Kandidaten har god regneferdighet.
 • Kandidaten kan vurdere resultater fra matematiske beregninger. Kandidaten kan forstå og bruke matematiske representasjoner.

Kompetanse:

 • Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning.

Eksamen

Arbeidskrav: 

Tre av fire innleveringer må være godkjent.

For å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av

besvarelsen må være rett.

øvingstimer med obligatorisk oppmøte (tilpasset campus- og nettstudenter) - mer 

informasjon ved studiestart

Oppfylt arbeidskrav er gyldig i kun ett år.

Eksamen og vurdering: 

5 timers skriftlig skoleeksamen. Vurdering: A-F. F er ikke bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen:

 • Godkjent kalkulator med tomt minne (i henhold til liste over godkjente/ikke godkjente kalkulatorer)
 • Haugans formelsamling.    

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.

Eksamensdato

Skriftlig 11.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MAT-1150 Matematikk 1 10 stp
TEK-1507 Matematikk 1 10 stp