høst 2019
ITE1854 Ingeniørgeologi og geoteknikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor ingeniør, byggretningene.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

TEK-1101 Geologi og geoteknikk 10 stp
GEO-1001 Innføring i geologi 2.5 stp
BYG-2601 Ingeniørgeologi og geoteknikk 10 stp

Innhold

Geologi (ca. 25 %). Tektoniske prosesser, geologisk historikk. Elementær innføring i mineraler og bergarter, dannelsesmåter, identifisering, egenskaper. Kvartærgeologi. Mineraler, berg og løsmasser i et ressursperspektiv. Kartlegging og databaser.

Ingeniørgeologi (ca. 15%). Fjellstrukturer.  Strøk og fall. Spenninger i fjell. Svelling. Skjæringer og bergrom. Vann i fjell. Bergmekaniske utfordringer for stabilitets- og frostsikring.

Geoteknikk (ca. 60 %). Klassifisering og identifisering av masser, spenninger og spenningsendring i jord, setningsberegninger, skjærstyrke, jordtrykk, stabilitet av naturlige skråninger og skjæringer, bæreevne og fundamentering samt vannstrømning, frost og tele i jord. Kort om stabilitet, ras, erosjon og erosjonsbeskyttelse.


Anbefalte forkunnskaper

ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikk

Hva lærer du

Emnet gir innføring i dannelsesmåten av fjell og jord, og disses betydning i byggeteknisk og planteknisk sammenheng. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse: Studenten skal kjenne til terminologi, undersøkelser, kategorisering, anvendelse og sikkerhetsmessige problemstillinger knyttet til løsmasser og fjell.

Ferdigheter: Studenten skal kunne anvende grunnleggende manuelle beregningsmodeller for stabilitet og fundamentering i løsmasser, og kjenne igjen typiske sikkerhetsmessige utfordringer i fjellskjæringer og bergrom.

Kompetanse: Studenten skal beherske grunnleggende terminologi og kunne anvende elementære fysiske prinsipper og kriterier for gjenkjenning av risiko, og koordinere fagekspertise i prosjekter. Studenten skal gjøres i stand til å prosjektere fundamentering av enkle byggeprosjekter (småhus og små forstøtningsmurer).


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nominelt ca 60 timer timeplanbasert plenumsundervisning samt ca 20 timers felt- og laboratorietid pr student. Obligatorisk lab- og feltarbeide i styrte grupper ved campus (nettstudenter: angitte samlingsuker), gjennomføring kan i noen grad måtte prioriteres mot annen undervisning. 6 innleveringer, herav 2 som gruppearbeide. Det må antas minst 250 klokketimer arbeidsmengde.

Eksamen

Arbeidskrav

Deltagelse på felt- og labarbeide i grupper, med enkel rapport fra dette.

Medregnet 2 rapporter fra felt- og labarbeidet skal det leveres til sammen 6 øvinger, hvorav minst 5 må være godkjent for å få gå opp til eksamen i emnet. 4 av disse øvingene er individuelle.

Felt og labarbeide vil gjennomføres i puljer med utgangspunkt ca uke 38. Puljedeltagelse og detaljert tidsplan vil bli fastlagt 7. september.

Vurdering

5 timers skriftlig eksamen uten medbrakte hjelpemidler. Eksamenskarakter A - F kommer på vitnemålet. Ekstern sensor vurderer et tilfeldig utvalg av besvarelser.

Skriftlig 5 timers kontinuasjonseksamen arrangeres ultima februar, med adgang for studenter som strøk på ordinær eksamen samt eksamensoppmeldte studenter med godkjent forfall på ordinær eksamen.

På grunn av omfattende logistikk i forbindelse med felt- og labarbeide gis det ikke anledning til kontinuasjon på dette.


Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ITE1854
  • Tidligere år og semester for dette emnet