Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

ITE1879 Vann og Avløpsteknikk II - 10 stp

Sist endret: 19.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er teoretisk.

Emnet kan tas av enkeltemnestudenter. Gjelder ikke Y-vei.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunnskapskrav: For å gjennomføre emnet skal obligatoriske arbeidskrav i emnet ITE 1861 Vann og Avløpsteknikk I være godkjent.

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet vann skal Studenten lære om;

i. Vannforskriften, vannkilder, biofilm og smittespredning i vann, høydebasseng, vannkapasitet, vanntap og lekkasje -søk og reduksjon.

Innenfor temaet avløp skal Studenten lære om;

ii. Avløpsforskriften, enkelt anlegg som slamavskillere og mini-anlegg, passende rensing, primærrens, sekundærrens og slam, olje og fettutskillere. Avløpspumpestasjoner og design av pumpesystemer.

Innenfor temaet overvann skal Studenten lære om;

iii. Overvanns og flomforebyggende tiltak med mengdereguleringsteknikk og fordrøyning.

Innenfor temaet 3D modellering og visualisering av VA

iv. 3 dagers grunnkurs i 3D modellering og visualisering av VA systemer

Innenfor temaet produkter og egenskaper

v. Inngående gjennomgang av produkter og deres egenskaper, angående typiske produkter brukt i VA-industrien.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal tilegne seg fordypende kunnskap innenfor enkelte emner i vann og avløpsteknikk.

ii. Studenten skal tilegne seg kunnskap om gjeldende lover, forskrifter, veiledere, standarder og lokale særbestemmelser innen VA planlegging og prosjektering

Ferdigheter:

iii. Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor hvordan et reelt vann og avløpsanlegg fungerer, og skal kunne vurdere materialer og utstyr samt dimensjonere flere av elementene.

iv. Studenten skal etter 3D modellering og visualiseringskurs kunne prosjektere og tegne enkle VA systemer.

Kompetanse:

v. Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne utføre manuelle beregninger av statisk trykk, trykktap, hydraulikk, dimensjon på ledninger, størrelser på høydebasseng, vannkapasitet på grunnlag av antall personer, brann, areal og topografiske forhold, størrelse og type renseanlegg, både til vann og avløp. 

vi. Studenten skal erverve nok fagkunnskap til å kunne forstå og vurdere andres beregninger.

vii. Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor vann, avløps og overvannsteknikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Enkelte av emnets fagdeler kjøres som dagskurs, og er å betrakte som obligatorisk.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling.

3D Modellerings og visualiseringskurs er samlingsbasert, og vil gå over 3 dager.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante øvingsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav er 2 stk. innleveringsoppgaver, rapport fra ekskursjon og prosjektinnlevering.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Denne tildeles ved eksamen og ved prosjektinnlevering

Emnet består av en 3 timers skriftlig eksamen, som utgjør 50%, og prosjektinnlevering/ mappeinnlevering som inneholder 3D modellering og prosjektbeskrivelse av et vann og avløpsanlegg, som utgjør 50%.

Eksamen og mappen er individuelle. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

3 timers eksamen gjennomføres med alle skriftlige hjelpemidler og godkjent kalkulator.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for prosjektoppgave og eksamen til slutt.

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §37 - Gjennomsnittskarakter.

Kontinasjons­eksamen

  • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
  • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.
  • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 04.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BYG-2809 Vann og Avløpsteknikk II 10 stp