høst 2019
ITE1903 Videregående bergverksdrift - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1864 Gruvedrift og Mineralressurser

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BYG-2805 Videregående bergverksdrift 10 stp

Innhold

Emnets faglige innhold:

 • Regelverk ved utvinning av mineralske ressurser, plan- og bygningsloven, mineralloven
 • Rettigheter, tillatelser, planlegging av drift, utarbeiding av planer
 • Utvalgte videregående bergtekniske og ressursgeologiske tema
 • Miljømessige aspekter under drift og ved avslutning, deponering av restmasser, avrenning
 • Evaluering av forekomster av mineralske ressurser
  • Markedsforhold
  • Malmverdiberegning
  • Standarden PERC
  • Estimeringer av tonnasjer, kvaliteter, ressurser, reserver, maskinkapasitet, og kostnader
  • Evaluering av lønnsomhet


Anbefalte forkunnskaper

ITE1863 Anvendt Bergmekanikk og Ingeniørgeologi-Berg

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

 • Ha grunnleggende kunnskap og detaljkunnskap i sentrale temaer innen bergverksdrift
 • Ha videregående kunnskaper og forståelse av regelverket, planlegging av drift, planer, tillatelser
 • Ha bred kunnskap og forståelse av tverrfaglig tilnærming - bergteknisk-geologi-marked-økonomi-jus-arealplanlegging-miljø-m.m. - ved planlegging av bergverksdrift og evaluering av forekomsters drivverdighet.

Ferdigheter

 • Kunne anvende bergverksfaglig kunnskap og integrere temaer tverrfaglig i oppgaveløsning
 • Kunne planlegge uttak av mineralressurser og utarbeide enkle detaljplaner etter plan- og bygningsloven og mineralloven som ivaretar bergfaglig forsvarlig drift.

Kompetanse

 • Ha innsikt i betydningen av mineralske råstoffer og bergverksdrift for samfunnet og for det grønne skiftet, og samfunnsmessige og miljømessige virkninger av bergverksdrift
 • Ha tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor bergverksdrift.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i høstsemesteret med gjennomsnittlig 6 timer pr. uke. Normalt antall undervisningstimer pr. uke er 6 timer, men enkelte uker kan timeantallet bli justert opp eller ned.

Emnet undervises gjennom forelesninger og veiledning av oppgaver.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom øvinger, prosjektoppgave og selvstudium.

Undervisnings- og eksamensspråk: Undervisningsspråket er norsk. Ved behov vil enkelte faguttrykk formidles på engelsk. Noe av pensumlitteraturen vil være engelsk. Eksamensspråket er norsk. 


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

To (2) skriftlige øvingsoppgaver.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Eksamens- og vurderingsform(er): 3 timers skriftlig eksamen, som utgjør 60%, og 1 mappe (prosjektoppgave), som utgjør 40%. Eksamen og mappe er individuelle.

På 3 timers skriftlig eksamen: Ingen skriftlige hjelpemidler tillatt, kalkulator er tillatt.

Vurderingsuttrykk: Karakter på en gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle deleksamenene til slutt.

Samlet vurdering utføres etter forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet §37 - Gjennomsnittskarakter.

Kontinuasjonsadgang:

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen, jfr. forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet §16 - Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1903
 • Tidligere år og semester for dette emnet