høst 2019
ITE1919 Videregående statikk inkl. ANSYS - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

 • Teknisk bjelketeori
 • Matrisestatikk for bjelker og rammer
 • Matrisestatikk for fagverk
 • Etablering av stivhetsmatriser
 • Etablering av lastvektor
 • Beregning av forskyvninger av knutepunkter
 • Beregning av snittkrefter


Anbefalte forkunnskaper

IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, ITE1855 Statikk, dynamikk og konstruksjonslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studenten skal gis en teoretisk innføring i forskyvningsmetoden som utgangspunkt for moderne, databaserte konstruksjonsanalyser ved hjelp av elementmetoden.
 • Anvendelsene av forskyvningsmetoden begrenses til beregning av fagverk og rammer, men systematikken er gyldig for konstruksjonsanalyser generelt.
 • Metoden beskrives ved hjelp av matriseformulering og matrisealgebra.
 • Studenten skal også introduseres til ANSYS som er et numerisk simuleringsprogram.

Ferdigheter:

 • Studenten skal erverve videregående kunnskap i statiske beregning og strukturell analyse.
 • Studenten skal erverve ferdigheter innenfor anvendelse av dataprogrammer for å utføre beregninger og simuleringer.

Kompetanse:

 • Studenten skal kunne gjennomføre manuelle beregninger av statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner.
 • Studenten skal kunne tyde og evaluere slike beregninger.
 • Studenten skal kunne angi og vurdere slike beregninger med hensyn til pålitelighet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante regneøvinger.


Eksamen

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av en tre (3) timers skriftlig eksamen, som utgjør 50%, og en mappe, som utgjør 50%. Mappen består av 2 (to) semesteroppgaver.

 Eksamen og mappene er individuelle. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

 Den 3 timers eksamen skal gjennomføres uten generelle skriftlige hjelpemidler, med godkjent formelsamling tillates.

 Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle deleksamenene til slutt.

Alle delemnene må være bestått for å oppnå karakter i faget.

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §37 Gjennomsnittskarakter.

Kontinuasjons­eksamen

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1919
 • Tidligere år og semester for dette emnet