høst 2019
ITE1920 Jernbaneteknikk, drift og vedlikehold - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniører.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MAS-2803 Jernbaneteknikk, drift og vedlikehold 10 stp

Innhold

Jernbanen som transportsystem med fokus på drift og vedlikehold, herunder spesielt tung aksellast og vinterforhold.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført dette emnet har studentene følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Studentene har grunnleggende kunnskap om jernbanen som system og kompleksiteten i de fag og komponenter som utgjør dette systemet
 • Studentene har en generell kunnskap om roller og ansvarsfordeling i jernbanesektoren
 • Studentene har kunnskap om jernbanens samfunnsansvar sett i lys av transportoppdraget og hensynet til klima, miljø og sikkerhet

Ferdigheter

 • Studentene kan bistå i planlegging og prioritering av vedlikehold på en strekning
 • Studentene forstår hvordan jernbanens ulike komponenter fungerer sammen og påvirker hverandre
 • Studentene kan bidra ved drift og planlegging av vedlikehold av jernbanen med fokus på tung aksellast og ved vinterforhold

Generell kompetanse

 • Studentene har kompetanse om oppbygningen av jernbanesystemets med over- og underbygning, sporgeometri, sporets komponenter, sporveksler, helsveist spor og samspillet mellom spor og tog
 • Studentene forstår hovedprinsippene for planlegging, prosjektering, bygging og vedlikehold av jernbanespor
 • Studentene har grunnleggende kompetanse innen vedlikeholds styring, tilstandsovervåkning og generisk vedlikehold av jernbaneanlegg
 • Studentene har kompetanse om de spesielle utfordringene knyttet til drift og vedlikehold av Ofotbanen med fokus på tung aksellast og vinterdrift.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformer er forelesninger, øvinger og ekskursjoner. Kurset deles inn i en generell del og en spesiell del rettet mot tung aksellast og vinterdrift.

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk arbeidskrav Gjennomført prosjektoppgaven i den spesielle delen.

Eksamen og vurdering:

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer i den generelle delen.

Mappeevaluering for prosjektet i den spesielle delen.

Studenter fra bygg kan i den spesielle delen arbeidet med et prosjekt innen anleggsteknikk for jernbane. Studenter fra maskin kan i den spesielle delen arbeidet med et prosjekt om mekaniske komponenter for jernbane.

Den samlede karakteren vektes med 60 % for generell del og 40 % for spesiell del. Begge deler må være bestått.

Bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått.

Sensorordning: Jernbaneverket vurderer eksamen og prosjektoppgaver. Fakultetet skaffer ekstern sensor.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1920
 • Tidligere år og semester for dette emnet