høst 2019
REL-3050 Teori og metode III - 20 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogram i religionsvitenskap og for lektorstudenter med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad i religionsvitenskap med en fordypning på minimum 80 studiepoeng religionsvitenskapelige emner, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000 nivå (påbyggingsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut fra gjennomsnittet av karakterene i fordypningsemnene.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Innhold

Fordypning i religionsvitenskapelig teori og metode. Fokus er rettet mot nyere teorier og metoder innen religionsvitenskapen og søker dermed å skjerpe den kritiske refleksjonen og skape økt vitenskapsteoretisk bevissthet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

  • nyere teori- og metodeutvikling innen religionsvitenskapen

Ferdighet

Studenten kan:

  • reflektere kritisk over samtidens teori- og metodeutvikling

Kompetanse

  • økt vitenskapsteoretisk bevissthet


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av omtrent 24 timer forelesning/seminar. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang i løpet av programperiode. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Skrive en bokanmeldelse eller en omtale av et sentralt tema i pensum. Lengde: 5 sider (ca. 2500 ord).

Eksamen består av: 1 uke individuell skriftlig hjemmeeksamen på 10 sider (ca. 3500 ord) med gitt oppgavetekst. Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Wiseflow. Du bes gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Wiseflow.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: REL-3050
  • Tidligere år og semester for dette emnet