vår 2019
FYS-1003 Grunnkurs i eksperimentell fysikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FYS-115 Grunnkurs i eksperimentell fysikk 6 stp

Innhold

Emnet tar for seg fysiske eksperimenter som utføres ved bruk av vanlige instrumenter som oscilloskop, signalgenerator, teller, multimeter, med mer. Enkle analysemetoder, feilanalyse og vurdering av kvalitet i måleresultater gjennomgås. Studenten vil også få trening i presentasjon av eksperiment og resultater gjennom skriving av journaler og rapporter.

Anbefalte forkunnskaper

FYS-0100 Generell fysikk, MAT-1001 Kalkulus 1

Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan:

 • beskrive enkle metoder for å analysere data •
 • forklare forskjellen på systematisk og tilfeldig feil i datasett •
 • identifisere mulige feilkilder og analysere deres konsekvens for det endelige måleresultatet •
 • kjenne til sikker bruk av vanlige måleinstrumenter og laboratorieutstyr

Ferdigheter - Studenten kan:

 • bruke måleinstrumenter, elektronisk utstyr og datamaskiner til å gjøre målinger på fysiske systemer •
 • beregne usikkerheten i målinger og resultater •
 • føre laboratoriejournal •
 • presentere data grafisk og i tabellform •
 • vurdere resultater og feilkilder i eksperimentelle forsøk •
 • skrive rapporter

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • anvende faglig kunnskapsnivå til å ta videregående emner i fysikk •
 • finne fram relevant informasjon fra tekniske utstyrsbeskrivelser •
 • presentere og diskutere resultater skriftlig •
 • løse oppgaver i gruppe

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 20 timer Laboratorieøvelser: 64 timer

Eksamen

Mappeevaluering av 2 av 10 laboratorierapporter som teller om lag 20 % hver og en avsluttende muntlig/praktisk eksamen som teller om lag 60 %. Til slutt gis én samlet karakter etter en helhetsvurdering av alle delene i mappen. Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F. Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i den aktuelle delen, så langt praktisk mulig i løpet av semesteret, eventuelt tidlig i påfølgende semester. Se angitte paragrafer i Forskrifter for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet for mer informasjon. Arbeidskrav Tilgang til avsluttende prøve krever oppmøte til laboratorieøvelser og godkjente labjournaler og -rapporter.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FYS-1003
 • Tidligere år og semester for dette emnet