vår 2019

IGR1603 Fysikk/Kjemi - 10 stp

Sist endret: 18.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Fysikkdelen bygger på IGR1600 Matematikk 1. Kjemidelen har ingen formelle forkunnskapskrav, men kjennskap til de mest grunnleggende emnene og begrepene i kjemifaget (fra forkurs eller videregående skole) er anbefalt.

Innhold

Fysikk:

Bevegelse langs en rett linje. Bevegelse i 2 og 3 dimensjoner. Newtons lover. Arbeid og energi. Energibevaring. Sammensatte legemer. Gravitasjon. Rotasjonsbevegelse. Statikk. 

Kjemi:

Stoffenes inndeling. Atomenes oppbygging, periodesystemet, isotoper og atommasser, elementær kjemisk bindingslære, massebegrepet og stoffmengder med mol-enheten, kjemiske formler og forståelse av forbindelser og reaksjonslikninger, navnsetting, balansering, støkiometri; reaksjonskategoriene: felling, syrer og baser, oksidasjon og reduksjon; løsninger og elektrolyttstyrke, konsentrasjonsmålene (masse- og molar), masseprosent; grunnleggende om gasser og trykkbegrepet, kjemisk likevekt og Guldberg-Waages lov, løselighetsprodukt og beregning på tungtløselige salter; elektrokjemi med redoksbalansering i sur eller basisk løsning, galvaniske- og elektrolytiske cellers oppbygning og virkemåte samt beregning av elektrode- og cellepotensial. 

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1600 Matematikk 1

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten:

Fysikk:

 • Forstår standard faguttrykk og begreper.
 • Forstår de grunnleggende prinsipper og ideer.
 • Forstår hvordan en matematisk modell kan beskrive et fysisk fenomen.
 • Forstår hvordan antagelser innvirker på matematiske modeller.
 • Forstår hvordan fysiske lover kan settes opp og anvendes for beregninger.
 • Forstår hvordan aktuelle dataverktøy kan nyttiggjøres i beregningene.

Kjemi:

 • Forstår grunnstoffenes egenskaper ut i fra posisjonen i periodesystemet.
 • Forstår grunnleggende kjemiske begreper og prinsipper.
 • Har kjennskap til navnsetting og formelkomponering av uorganiske forbindelser.
 • Forstår hvordan kjemiske prinsipper kan anvendes i gitte sammenhenger (f. eks. korrosjon).
 • Har kjennskap til grunnleggende HMS i arbeid med kjemikalier og klassifisering og merking (CLP).  

Ferdigheter: 

Kandidaten:

Fysikk:

 • kan sette opp beskrivelsen av et gitt fenomen i form av matematiske uttrykk
 • kan velge de rette fysiske lover for beregninger i gitte fysiske situasjoner, og kunne sette opp de korresponderende ligningene med nødvendige antagelser og modifikasjoner.
 • kan løse ligningene som beskriver grunnleggende fysiske situasjoner.
 • kan forstå resultatene av beregningene og kunne trekke de rette konklusjoner.

Kjemi:

 • har et relevant begreps- og formelapparat (terminologi).
 • kan gjøre rede for grunnleggende fenomener innen kjemi, og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger.
 • kan beregne data for og vurdere sentrale tema som oppløsning av salter, gasser og trykkenheter, kjemisk likevekt med gasser og salter i løsning, elektrokjemiske celler, samt vurdere de viktigste syrer og baser.

Kompetanse:

Kandidaten:

 • Vil være i stand til å kommunisere/diskutere med andre fagpersoner på fagområdet.
 • Vil ha en forståelse av grunnleggende realfag og deres betydning for ingeniørfaglig utvikling.
 • Vil være bevisst på miljømessige konsekvenser ved håndtering/utslipp av kjemikalier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nytt materiale vil presenteres for studentene på forelesninger.

For å utvikle dypere kunnskap og ferdighet arrangeres også regneøvelser parallelt med forelesningene. Det blir frivillige laboratorieøvinger (3 øvinger) i kjemidelen.

Eksamen

Arbeidskrav

Kjemi: 4/5 godkjente innleveringer (regneoppgaver) - elektroniske Quizer via Canvas-systemet.

Fysikk: 2 godkjente innleveringer (regneoppgaver) - elektronisk i Canvas.

Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

Eksamen og vurdering

 • Det vil arrangeres obligatoriske innleveringer, og alt obligatorisk arbeid må være vurdert til "godkjent" for å kvalifisere til deltagelse på sluttprøven.
 • Sluttprøven vil bestå av 2 deler, én for fysikk og én for kjemi. Begge må vurderes til E eller bedre for at kandidaten skal bestå eksamen. Karakterene fra de 2 delene tillegges samme vekt når de slås sammen til den endelige karakteren i faget. Karakteren på sluttprøven alene vil utgjøre studentens karakter i faget. 

Det tilbys kontinuasjonseksamen i delemnene.

Ved eventuelt oppnådd karakter «F» i et delemne må ikke kandidaten ta begge delemner (fysikk/kjemi) på nytt, men kun det delemne som ikke er bestått. Både vurdering fra delemne fysikk og delemne kjemi må ha ståkarakter for å få karakter i emnet. Ved manglende vurdering i én av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.

Kontinuasjonseksamen

Oppmeldingsfrist for kontinuasjonseksamen: 15. januar (for eksamen høst) 15. juli (for eksamen vår)

Tillatte hjelpemidler til eksamen: 

Fysikk: 1 valgfri innbundet formelsamling. 

Kjemi: Selvstendig periodesystem. Formelsamling (J. Haugan, e.l.).               

Det anbefales å bruke/ta med 1 formelsamling til eksamen. 

På hver deleksamen:

Godkjent kalkulator med tomt minne.

Ett A4-ark med håndskrevne eller PC-skrevne notater (2 sider).              

Ordbøker for fremmedspråklige studenter.

 

 

Eksamensdato

Del 1 Fysikk 07.06.2019
Del 2 Kjemi 11.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

IGR1512-1 Fysikk 5 stp
IGR1513-1 Kjemi / miljø 5 stp
IGR1519 Fysikk - 3-termin 5 stp
TEK-1113 Fysikk og kjemi 10 stp
IGR1612 Fysikk/Kjemi - Alta 10 stp

Pensum

Kjemi: Raymond Chang; Ken Goldsby: "General Chemistry - The Essential Concepts", 7. utg. (2014), McGraw-Hill. ISBN-978-007-715517-9/ ISBN-978-1-259-06042-7 (7. utg.) 

I tillegg har følgende norske lærebøker tradisjonelt vært tilgjengelig som et alternativ (kjemi):

Britt Rystad, Odd Lauritzen, "Kjemi og miljøkunnskap", 3. utg., NKI, 2000 (evt. Nils Boyes tilsvarende bok).

J. E. Brady, "Generell kjemi" (norsk oversetting), 2. utg., Wiley/Tapir Akademisk forlag, 2004 (ISBN 82-519-1957-6). 

Fysikk: R. Wolfson, "Essential University Physics", Pearson Forlag

Undervisning Vår 2019
Alta f.aman. Bjørn Tore Esjeholm
Kjemi h.lærer Kjell Gunnar Boldermo
f.aman. Bjørn Tore Esjeholm
f.aman. Tore Harry Johansen
uni.lekt. Bård Folstad
Fysikk uni.lekt. Arlene Therese Hall
uni.lekt. Per Ødegaard
h.lærer Kjell Gunnar Boldermo
uni.lekt. Alexandra Leonidovna Zueva Fløstrand
f.aman. Bjørn Tore Esjeholm