vår 2019

IGR1603 Fysikk/Kjemi - 10 stp

Sist endret: 24.11.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Fysikkdelen bygger på IGR1600 Matematikk 1. Kjemidelen har ingen formelle forkunnskapskrav, men kjennskap til de mest grunnleggende emnene og begrepene i kjemifaget (fra forkurs eller videregående skole) er anbefalt.

Innhold

Fysikk:

Bevegelse langs en rett linje. Bevegelse i 2 og 3 dimensjoner. Newtons lover. Arbeid og energi. Energibevaring. Sammensatte legemer. Gravitasjon. Rotasjonsbevegelse. Statikk. 

Kjemi:

Stoffenes inndeling. Atomenes oppbygging, periodesystemet, isotoper og atommasser, elementær kjemisk bindingslære, massebegrepet og stoffmengder med mol-enheten, kjemiske formler og forståelse av forbindelser og reaksjonslikninger, navnsetting, balansering, støkiometri; reaksjonskategoriene: felling, syrer og baser, oksidasjon og reduksjon; løsninger og elektrolyttstyrke, konsentrasjonsmålene (masse- og molar), masseprosent; grunnleggende om gasser og trykkbegrepet, kjemisk likevekt og Guldberg-Waages lov, løselighetsprodukt og beregning på tungtløselige salter; elektrokjemi med redoksbalansering i sur eller basisk løsning, galvaniske- og elektrolytiske cellers oppbygning og virkemåte samt beregning av elektrode- og cellepotensial. 

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten:

Fysikk:

 • Forstår standard faguttrykk og begreper.
 • Forstår de grunnleggende prinsipper og ideer.
 • Forstår hvordan en matematisk modell kan beskrive et fysisk fenomen.
 • Forstår hvordan antagelser innvirker på matematiske modeller.
 • Forstår hvordan fysiske lover kan settes opp og anvendes for beregninger.
 • Forstår hvordan aktuelle dataverktøy kan nyttiggjøres i beregningene.

Kjemi:

 • Forstår grunnstoffenes egenskaper ut i fra posisjonen i periodesystemet.
 • Forstår grunnleggende kjemiske begreper og prinsipper.
 • Har kjennskap til navnsetting og formelkomponering av uorganiske forbindelser.
 • Forstår hvordan kjemiske prinsipper kan anvendes i gitte sammenhenger (f. eks. korrosjon).
 • Har kjennskap til grunnleggende HMS i arbeid med kjemikalier og klassifisering og merking (CLP).  

Ferdigheter: 

Kandidaten:

Fysikk:

 • kan sette opp beskrivelsen av et gitt fenomen i form av matematiske uttrykk
 • kan velge de rette fysiske lover for beregninger i gitte fysiske situasjoner, og kunne sette opp de korresponderende ligningene med nødvendige antagelser og modifikasjoner.
 • kan løse ligningene som beskriver grunnleggende fysiske situasjoner.
 • kan forstå resultatene av beregningene og kunne trekke de rette konklusjoner.

Kjemi:

 • har et relevant begreps- og formelapparat (terminologi).
 • kan gjøre rede for grunnleggende fenomener innen kjemi, og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger.
 • kan beregne data for og vurdere sentrale tema som oppløsning av salter, gasser og trykkenheter, kjemisk likevekt med gasser og salter i løsning, elektrokjemiske celler, samt vurdere de viktigste syrer og baser.

Kompetanse:

Kandidaten:

 • Vil være i stand til å kommunisere/diskutere med andre fagpersoner på fagområdet.
 • Vil ha en forståelse av grunnleggende realfag og deres betydning for ingeniørfaglig utvikling.
 • Vil være bevisst på miljømessige konsekvenser ved håndtering/utslipp av kjemikalier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nytt materiale vil presenteres for studentene på forelesninger.

For å utvikle dypere kunnskap og ferdighet arrangeres også regneøvelser parallelt med forelesningene. Det blir frivillige laboratorieøvinger (3 øvinger) i kjemidelen.

Eksamen

Arbeidskrav

Kjemi: 4/5 godkjente innleveringer (regneoppgaver) - elektroniske Quizer via Canvas-systemet.

Fysikk: 2 godkjente innleveringer (regneoppgaver) - elektronisk i Canvas.

Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

Eksamen og vurdering

 • Det vil arrangeres obligatoriske innleveringer, og alt obligatorisk arbeid må være vurdert til "godkjent" for å kvalifisere til deltagelse på sluttprøven.
 • Sluttprøven vil bestå av 2 deler, én for fysikk og én for kjemi. Begge må vurderes til E eller bedre for at kandidaten skal bestå eksamen. Karakterene fra de 2 delene tillegges samme vekt når de slås sammen til den endelige karakteren i faget. Karakteren på sluttprøven alene vil utgjøre studentens karakter i faget. 

Det tilbys kontinuasjonseksamen i delemnene.

Ved eventuelt oppnådd karakter «F» i et delemne må ikke kandidaten ta begge delemner (fysikk/kjemi) på nytt, men kun det delemne som ikke er bestått. Både vurdering fra delemne fysikk og delemne kjemi må ha ståkarakter for å få karakter i emnet. Ved manglende vurdering i én av delene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den av delene som mangler. Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.

Kontinuasjonseksamen

Oppmeldingsfrist for kontinuasjonseksamen: 15. januar (for eksamen høst) 15. juli (for eksamen vår)

Tillatte hjelpemidler til eksamen: 

Fysikk: 1 valgfri innbundet formelsamling. 

Kjemi: Selvstendig periodesystem. Formelsamling (J. Haugan, e.l.).               

Det anbefales å bruke/ta med 1 formelsamling til eksamen. 

På hver deleksamen:

Godkjent kalkulator med tomt minne.

Ett A4-ark med håndskrevne eller PC-skrevne notater (2 sider).              

Ordbøker for fremmedspråklige studenter.

 

 

Eksamensdato

Del 1 Fysikk 07.06.2019
Del 2 Kjemi 11.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

IGR1512-1 Fysikk 5 stp
IGR1513-1 Kjemi / miljø 5 stp
IGR1519 Fysikk - 3-termin 5 stp
TEK-1113 Fysikk og kjemi 10 stp
IGR1612 Fysikk/Kjemi - Alta 10 stp

Pensum

Kjemi: Raymond Chang; Ken Goldsby: "General Chemistry - The Essential Concepts", 7. utg. (2014), McGraw-Hill. ISBN-978-007-715517-9/ ISBN-978-1-259-06042-7 (7. utg.) 

I tillegg har følgende norske lærebøker tradisjonelt vært tilgjengelig som et alternativ (kjemi):

Britt Rystad, Odd Lauritzen, "Kjemi og miljøkunnskap", 3. utg., NKI, 2000 (evt. Nils Boyes tilsvarende bok).

J. E. Brady, "Generell kjemi" (norsk oversetting), 2. utg., Wiley/Tapir Akademisk forlag, 2004 (ISBN 82-519-1957-6). 

Fysikk: R. Wolfson, "Essential University Physics", Pearson Forlag