vår 2019
IGR1605 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Innhold

Entreprenørskap

 • hva er nyskapning?
 • hva er et innovasjonssystem?
 • nyskapning ved nyetablering
 • nyskapning i eksisterende virksomheter
 • innovasjonssystemet og kollektive prosesser

Økonomi 

 • forstå grunnleggende regnskap og økonomi
 • kalkyler og kalkyleprinsipper
 • prosjektanalyse/investeringsanalyse
 • økonomisk planlegging

Organisasjon:

 • hvordan organisasjoner skaper resultater og utøver samfunnsansvar
 • ulike organisasjonstyper
 • Virksomhetens interessenter  
 • Dilemmaet - optimalisere resultater kontra vise samfunnsansvar
 • ledelse og autonomi
 • den norske/nordiske arbeidslivsmodellen/trepartssamarbeidet i arbeidslivet 


Hva lærer du

Kunnskaper: 

Kandidaten skal etter bestått eksamen ha kjennskap til:  

 • begrepene innovasjon og entreprenørskap og dets anvendelsesområder
 • de viktigste økonomiske begrepene og dets anvendelsesområder
 • hvordan organisasjoner fungerer
 • kunne kommunisere muntlig og skriftlig med ulike aktører om utfordringer knyttet til disse tema

Ferdigheter:

Kandidaten skal etter bestått eksamen ha ferdigheter innen de 3 beslektede merkantile fagområdene

(INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP - ØKONOMI - ORGANISASJON):

INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

 • ha kjennskap til fagterminologi, herunder:
 • kunne orienterer seg på fagområdet
 • adopsjon og diffusjon av innovasjoner
 • ha kjennskap til forretningside og forretningsplanlegging
 • finansiering av vekstbedrifter
 •  Teknologisk utvikling og innovasjon

ØKONOMI

 • ha kjennskap til fagterminologi, herunder:
 • mikroøkonomi og markedsformer
 • regnskapsanalyse og økonomistyring
 • investerings- og prosjektanalyse

ORGANISASJON OG LEDELSE

 • ha kjennskap til fagterminologi, herunder:
 • ledelse og organisasjonsstruktur
 • ledelse, motivasjon og teamarbeid
 • bedriftens omgivelser og interessenter
 • Kommunikasjon i organisasjoner
 • den norske modellen
 • beslutningsprosesser 

Generell kompetanse:

Studenten skal etter bestått eksamen Ha kjennskap til tverrfaglige sammenhenger mellom økonomi, ledelse, miljø og teknologi, herunder kunne gjøre rede for:

INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

 • grunnleggende begreper og teorier
 • hvordan man kan presentere en ny ide eller strategi for eksterne aktører
 • viktige aktører og hjelpere i innovasjonsprosesser

ØKONOMI

 • hvordan lese regnskap og utarbeide regnskapsanalyser
 • hvordan vurdere prosjekter
 • budsjett og prosjektplanlegging

ORGANISASJON OG LEDELSE

 • organisasjonsstruktur
 • bedriftens interessenter og omgivelser
 • individ og organisasjon
 • kommunikasjon i organisasjoner
 • endring og læring i organisasjoner 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger 
 • Gruppearbeid - samarbeid i grupper 
 • Inntil 2 arbeidskrav (obligatoriske oppgaver/innleveringer/nettinnleveringer) som må være godkjent for å oppnå eksamensrett 

I økonomidelen av emnet vurderes det å bruke programvare for å simulere hvordan drive produksjonsbedrifter. I forbindelse med dette kan det påregnes at innleveringer innen temaene regnskapsanalyse/nøkkeltallsanalyse og investeringsanalyse må gjøres. 


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Inntil 2 arbeidskrav (obligatoriske oppgaver) må være godkjent for å oppnå eksamensrett 

Vurdering

5 timer individuell skriftlig eksamen, ingen hjelpemidler tillatt, utover godkjent kalkulator.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Karakterskala A - F, der F er ikke bestått.


Pensum

Torvatn, Tim et.al. (2016) Teknologiledelse- for ingeniørstudier (1 utg.) Fagbokforlaget, Oslo

Forelesningsnotater, handouts og presentasjoner publisert på Its'learning.

Hubro Educations nettløsning.

Kursmateriell: Oppgis ved studieårets begynnelse. Her inngår Hubro Business Simulation.

Støttelitteratur- anbefalt fordypning

Tidd, J. et.al. (2013). Managing Innovation.(5 utg). John Wiley & Sons. Sussex. England.

Jacobsen, Dag, I. og Thorsvik, J.(2013) Hvordan organisasjoner fungerer.(4 utg.).

Fagbokforlaget. Bergen.

Hoff, Kjell. G. (2010). Bedriftens økonomi (7 utg.). Universitetsforlaget. Oslo

For de som er spesielt interessert finnes det arbeidsbøker til flere av bøkene.

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IGR1605
 • Tidligere år og semester for dette emnet