vår 2019
IGR1605 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Innhold

Entreprenørskap

 • hva er nyskapning?
 • hva er et innovasjonssystem?
 • nyskapning ved nyetablering
 • nyskapning i eksisterende virksomheter
 • innovasjonssystemet og kollektive prosesser

Økonomi 

 • forstå grunnleggende regnskap og økonomi
 • kalkyler og kalkyleprinsipper
 • prosjektanalyse/investeringsanalyse
 • økonomisk planlegging

Organisasjon:

 • hvordan organisasjoner skaper resultater og utøver samfunnsansvar
 • ulike organisasjonstyper
 • Virksomhetens interessenter  
 • Dilemmaet - optimalisere resultater kontra vise samfunnsansvar
 • ledelse og autonomi
 • den norske/nordiske arbeidslivsmodellen/trepartssamarbeidet i arbeidslivet 


Hva lærer du

Kunnskaper: 

Kandidaten skal etter bestått eksamen ha kjennskap til:  

 • begrepene innovasjon og entreprenørskap og dets anvendelsesområder
 • de viktigste økonomiske begrepene og dets anvendelsesområder
 • hvordan organisasjoner fungerer
 • kunne kommunisere muntlig og skriftlig med ulike aktører om utfordringer knyttet til disse tema

Ferdigheter:

Kandidaten skal etter bestått eksamen ha ferdigheter innen de 3 beslektede merkantile fagområdene

(INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP - ØKONOMI - ORGANISASJON):

INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

 • ha kjennskap til fagterminologi, herunder:
 • kunne orienterer seg på fagområdet
 • adopsjon og diffusjon av innovasjoner
 • ha kjennskap til forretningside og forretningsplanlegging
 • finansiering av vekstbedrifter
 •  Teknologisk utvikling og innovasjon

ØKONOMI

 • ha kjennskap til fagterminologi, herunder:
 • mikroøkonomi og markedsformer
 • regnskapsanalyse og økonomistyring
 • investerings- og prosjektanalyse

ORGANISASJON OG LEDELSE

 • ha kjennskap til fagterminologi, herunder:
 • ledelse og organisasjonsstruktur
 • ledelse, motivasjon og teamarbeid
 • bedriftens omgivelser og interessenter
 • Kommunikasjon i organisasjoner
 • den norske modellen
 • beslutningsprosesser 

Generell kompetanse:

Studenten skal etter bestått eksamen Ha kjennskap til tverrfaglige sammenhenger mellom økonomi, ledelse, miljø og teknologi, herunder kunne gjøre rede for:

INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

 • grunnleggende begreper og teorier
 • hvordan man kan presentere en ny ide eller strategi for eksterne aktører
 • viktige aktører og hjelpere i innovasjonsprosesser

ØKONOMI

 • hvordan lese regnskap og utarbeide regnskapsanalyser
 • hvordan vurdere prosjekter
 • budsjett og prosjektplanlegging

ORGANISASJON OG LEDELSE

 • organisasjonsstruktur
 • bedriftens interessenter og omgivelser
 • individ og organisasjon
 • kommunikasjon i organisasjoner
 • endring og læring i organisasjoner 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger 
 • Gruppearbeid - samarbeid i grupper 
 • Inntil 2 arbeidskrav (obligatoriske oppgaver/innleveringer/nettinnleveringer) som må være godkjent for å oppnå eksamensrett 

I økonomidelen av emnet vurderes det å bruke programvare for å simulere hvordan drive produksjonsbedrifter. I forbindelse med dette kan det påregnes at innleveringer innen temaene regnskapsanalyse/nøkkeltallsanalyse og investeringsanalyse må gjøres. 


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Inntil 2 arbeidskrav (obligatoriske oppgaver) må være godkjent for å oppnå eksamensrett 

Vurdering

5 timer individuell skriftlig eksamen, ingen hjelpemidler tillatt, utover godkjent kalkulator.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Karakterskala A - F, der F er ikke bestått.


Pensum

Torvatn, Tim et.al. (2016) Teknologiledelse- for ingeniørstudier (1 utg.) Fagbokforlaget, Oslo

Forelesningsnotater, handouts og presentasjoner publisert på Its'learning.

Hubro Educations nettløsning.

Kursmateriell: Oppgis ved studieårets begynnelse. Her inngår Hubro Business Simulation.

Støttelitteratur- anbefalt fordypning

Tidd, J. et.al. (2013). Managing Innovation.(5 utg). John Wiley & Sons. Sussex. England.

Jacobsen, Dag, I. og Thorsvik, J.(2013) Hvordan organisasjoner fungerer.(4 utg.).

Fagbokforlaget. Bergen.

Hoff, Kjell. G. (2010). Bedriftens økonomi (7 utg.). Universitetsforlaget. Oslo

For de som er spesielt interessert finnes det arbeidsbøker til flere av bøkene.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IGR1605
 • Tidligere år og semester for dette emnet