vår 2019
IHP1606 Bacheloroppgave bygg - 20 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav

i. Minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår innenfor samme studieprogram bør være bestått innen 1. oktober.

ii. Alle emner som er relevante for bacheloroppgaven også være bestått.

iii. Dette avgjøres av emneansvarlig.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

TEK-2120 Bacheloroppgave 10 stp

Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Emne for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering.

Hva lærer du

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Ny kunnskap innenfor en selvvalgt del av sitt fagområde

ii. Forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering

iii. Kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Ferdigheter:

iv. Ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innenfor fagområdet

v. Ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen

vi. Ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet

vii. Ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Kompetanse:

viii. Innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen

ix. Bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

i. Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter.

ii. Bacheloroppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

iii. Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte totalt 530 timeverk.

iv. Tilgjengelig veilederressurs per gruppe: 10 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer per student.

v. Det påregnes i tillegg en del veiledning fra oppdragsgiver.


Eksamen

Arbeidskrav

i. Godkjent prosjektplan

ii. Gjennomført og godkjent statusmøter (3 stk)

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av tre elementer; Sluttrapporten, prosessen og fremføring av arbeidet.

Sluttrapporten vektes med 60%, prosessen med 30% og fremføringen med 10%.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle delelementene til slutt.

Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

Sluttrapportene sensureres av intern veileder og sensor (bisitter).

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §37 - Gjennomsnittskarakter.


Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: IHP1606
  • Tidligere år og semester for dette emnet