vår 2019
ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett (Bachelor ingeniørfag BYGG).

Emnet er forbeholdt studenter med studierett (Bachelor ingeniørfag MASKIN).

Emnet er forbeholdt studenter med studierett (Bachelor ingeniørfag PROSESS).

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

TEK-1111 Mekanikk og fluidmekanikk 10 stp
BYG-1500 Mekanikk og fluidmekanikk 10 stp
TEK-1011 Anvendt mekanikk 8 stp

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet mekanikk skal Studenten lære å;

i. Anvendelse av likevektsligningene

ii. Plane kraftsystemer

iii. Beregne respons av statisk bestemte fagverk ved hjelp av ulike metoder

iv. Beregne responsen av tau 7 kabel konstruksjoner

v. Beregne responsen av sammensatte plane konstruksjoner

vi. Beregne responsen av bjelker og rammer

vii. Etablere moment-, skjærkraft- og aksialkraftdiagram

viii. Beregne spenninger (aksial, bøye og skjær)

ix. Hookes lov

x. Beregne deformasjoner i bjelker og søyler

xi. Beregne enkel statisk ubestemte konstruksjoner

xii. Superposisjonsprinsippet

xiii. Beregne trykk i væsker

xiv. Beregne væskehastighet og væsketransport

xv. Beregne kapasitet på pumper


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal tilegne seg kunnskap innenfor anvendelsen av likevektsligningene.

ii. Studenten skal tilegne seg kunnskap innenfor beregning av statisk bestemte konstruksjoner.

iii. Studenten skal tilegne seg kunnskap innenfor beregning av spenninger i statisk bestemte konstruksjoner.

iv. Studenten skal tilegne seg kunnskap i beregning av deformasjoner (forskyvninger og rotasjoner) av statisk bestemte konstruksjoner.

v. Studenten skal tilegne seg kunnskap i beregning av enkle statisk ubestemte konstruksjoner.

vi. Studenten skal tilegne seg kunnskap innenfor hydrostatikk ¿ det vil si væsker i ro.

vii. Studenten skal tilegne seg kunnskap innenfor hydrodynamikk ¿ det vil si væsker i bevegelse.

Ferdigheter:

viii. Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor hvordan en reell konstruksjon skal analyseres gjennom å etablere en modell og deretter hvilken matematisk metode som er best egnet.

ix. Studenten skal kunne forstå statiske beregninger og hvordan etablert formelverk anvendes.

Kompetanse:

x. Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne utføre manuelle beregninger av lastvirkning på ulike konstruksjoner og vurdere andres beregninger.

xi. Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor mekanikk, fasthetslære og hydromekanikk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

i. Emnet undervisers i hvert vårsemesteret. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter.

ii. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet - direkte eller i opptak.

iii. Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling.

iv. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante regneøvinger.


Eksamen

Arbeidskrav

 • Emnet inneholder 10 obligatoriske innleveringer.
 • Minimum 6 skal være godkjent før adgang til eksamen.
 • Innleveringene er individuelle.

Eksamen og vurdering

 • Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».
 • Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.
 • Kandidater som leverer blank besvarelse, eller besvarelse som åpenbart ikke er et forsøk på en faglig besvarelse, anses for å ha trukket seg fra eksamen.
 • Emnet består av en fem (5) timers skriftlig eksamen. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.
 • Den 5 timers eksamen skal gjennomføres uten generelle skriftlige hjelpemidler, med godkjent formelsamling tillates.
 • Ekstern sensor vurderer 50% av besvarelsene.
 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Pensum

Fritdjof Irgens: Ingeniørmekanikk (Statikk-Fasthetslære-Dynamikk-Fluidmekanikk), Fagbokforlaget ISBN:978-82-450-1691-8.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1852
 • Tidligere år og semester for dette emnet