vår 2019
ITE1856 Konstruksjonsteknikk I - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper

 • For å gjennomføre emnet er det ingen generelle krav til forkunnskap
 • For gjennomføring av emnet er det anbefalt at kandidaten har gjennomført ITE 1852 Mekanikk og Fluidmekanikk
 • For gjennomføring av emnet er det anbefalt at kandidaten har gjennomført ITE 1855 Statikk, Dynamikk og Konstruksjonslære


Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet stålkonstruksjoner skal Studenten lære å;

i. Bæreevne

ii. Plastiske beregningsmetoder

iii. Tverrsnittklasser

iv. Forbindelsesmidler

v. Dimensjonering av staver og bjelker inkl. knekking, vipping og plateknekking

Innenfor temaet trekonstruksjoner skal Studenten lære å;

i. Materialfastheter

ii. Dimensjonering av staver og bjelker inkl. knekking, vipping og forbindelsesmidler

Innenfor temaet betongkonstruksjoner skal Studenten lære å;

i. Materialfastheter

ii. Dimensjonering for moment, skjærkraft og aksialkrefter.

iii. Riss- og deformasjonsberegninger.

iv. Utførelse av vanlige konstruksjonselementer som vegger, bjelker, søyler, fundamenter og konstruksjonsregler for disse.


Anbefalte forkunnskaper

ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikk, ITE1855 Statikk, dynamikk og konstruksjonslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal lære å dimensjonere bjelker og korte søyler i betong

ii. Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i stål.

iii. Studenten skal lære hvordan sammenføyninger utføres og kontrolleres.

iv. Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i trevirke.

v. Studenten skal lære hvordan mekaniske sammenføyninger utføres og kontrolleres

Ferdigheter:

vi. Studenten skal kunne anvende NS-EN 1993, NS-EN 1995 og NS-EN 1992 for kontroll og prosjektering av stål-, tre- og betongkonstruksjoner.

Kompetanse:

vii. Studenten skal vite hvordan NS-EN standardene er bygd opp og hvordan disse anvendes i prosjektering.

viii. Studenten skal erverve kompetanse innenfor fremstilling og forstå arbeidstegninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Emnet undervisers i hvert vårsemesteret. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter.
 • Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet - direkte eller i opptak.
 • Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling.
 • Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante regneøvinger.


Eksamen

Arbeidskrav

i. Emnet inneholder 6 obligatoriske innleveringer.

ii. Minimum 4 skal være godkjent før adgang til eksamen.

iii. Innleveringene er individuelle.

Eksamen og vurdering

i.Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

ii. Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

iii. Kandidater som leverer blank besvarelse, eller besvarelse som åpenbart ikke er et forsøk på en faglig besvarelse, anses for å ha trukket seg fra eksamen.

iv. Emnet består av en fem (5) timers skriftlig eksamen. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

v. Den 5 timers eksamen skal gjennomføres med alle generelle skriftlige hjelpemidler

vi. Ekstern sensor vurderer 100% av besvarelsene.

vii. Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.

viii. Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.

ix. Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Pensum

 • S.I. Sørensen: "Betongkonstruksjoner, Beregning og dimensjonering etter Eurocode2"
 • NS-EN 1992: Prosjektering av betongkonstruksjoner
 • John Eie: "Stålkonstruksjoner"
 • NS-EN 1993: Prosjektering av stålkonstruksjoner
 • John Eie: "Trekonstruksjoner»
 • NS-EN 1995: Prosjektering av trekonstruksjoner

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1856
 • Tidligere år og semester for dette emnet