høst 2018

ITE1920 Jernbaneteknikk - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Mo i Rana | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Søknadskode: 9391 for enkeltemner, campus

Anbefalte forkunnskapskrav: IGR1600/IGR1518 og IGR1603 - eller tilsvarende

Innhold

Jernbanen som transportsystem med fokus på drift og vedlikehold, herunder spesielt tung aksellast og vinterforhold.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført dette emnet har studentene følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • Studentene har grunnleggende kunnskap om jernbanen som system og kompleksiteten i de fag og komponenter som utgjør dette systemet
  • Studentene har en generell kunnskap om roller og ansvarsfordeling i jernbanesektoren
  • Studentene har kunnskap om jernbanens samfunnsansvar sett i lys av transportoppdraget og hensynet til klima, miljø og sikkerhet

Ferdigheter

  • Studentene kan bistå i planlegging og prioritering av vedlikehold på en strekning
  • Studentene forstår hvordan jernbanens ulike komponenter fungerer sammen og påvirker hverandre
  • Studentene kan bidra ved drift og planlegging av vedlikehold av jernbanen med fokus på tung aksellast og ved vinterforhold

Generell kompetanse

  • Studentene har kompetanse om oppbygningen av jernbanesystemets med over- og underbygning, sporgeometri, sporets komponenter, sporveksler, helsveist spor og samspillet mellom spor og tog
  • Studentene forstår hovedprinsippene for planlegging, prosjektering, bygging og vedlikehold av jernbanespor
  • Studentene har grunnleggende kompetanse innen vedlikeholds styring, tilstandsovervåkning og generisk vedlikehold av jernbaneanlegg
  • Studentene har kompetanse om de spesielle utfordringene knyttet til drift og vedlikehold av Ofotbanen med fokus på tung aksellast og vinterdrift.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformer er forelesninger, øvinger og ekskursjoner. Kurset deles inn i en generell del og en spesiell del rettet mot tung aksellast og vinterdrift.

Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk arbeidskrav Gjennomført øvingsopplegget for generell del og utført prosjektoppgaven i den spesielle delen.

Vurdering:

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer i den generelle delen.

Mappeevaluering for prosjektet i den spesielle delen.

Studenter fra bygg kan i den spesielle delen arbeidet med et prosjekt innen anleggsteknikk for jernbane. Studenter fra maskin kan i den spesielle delen arbeidet med et prosjekt om mekaniske komponenter for jernbane.

Den samlede karakteren vektes med 60 % for generell del og 40 % for spesiell del. Bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått.

Sensorordning: Jernbaneverket vurderer eksamen og prosjektoppgaver. Fakultetet skaffer ekstern sensor.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig 30.11.2018
Mappe innlevering 16.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumet tas fra http://jernbanekompetanse.no/wiki/Forside

Utlevert litteratur og notater