høst 2018
ITE1853 Grunnleggende byggfag - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Teoretisk med ett arbeidskrav med pliktig oppmøte på campus Narvik.

Emnet også tas som frivillig enkeltemne av studenter som følger eller har fulgt studieplaner til bachelor ingeniør innen maskin, elkraft eller miljøfag, samt studenter som følger studieplan for Master Integrert Bygningsteknologi og som ikke har byggteknisk utdanning på lavere nivå.

Y-veisstudenter kan ikke tas emnet som enkelt emne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Innhold

Kursdelene gir en innføring i:

Landmåling 1 (2,5 sp):

- Orientering om geomatiske anvendelsesområder, innføring i GIS.

- Orientering om lovverk, roller og aktører. Standarder for geografisk informasjon.

- Kart og kartprojeksjon. Koordinatsystemer og innføring i trigonometriske koordinatberegninger. Datum.

- Orientering om koordinattransformasjon.

- Orientering om feil og utjevning i grunnlag.

- Beregning av stikningsdata.

- Elementær instrumentlære. De vanligste instrumenttypene og målemetodene.

- Arealberegninger og målebrev.

- Utførelse og tegning av profiler. Masseberegninger.

Husbygging (1,5 sp):

- Historisk overblikk over trehusbygging i Norge

- Planlegging, lover, forskrifter og standarder etc.

- Fundamentering av bygninger, frostisolasjon

- To-trinns tetting og konstruktiv trebeskyttelse

- Kondensdannelse

- Varmemotstand og U-verdi

Vegbygging (1,5 sp):

- Vegplanlegging med grunnleggende definisjoner

- Vegunderbygging og vegoverbygging

- Forvaltning drift og vedlikehold av veger og gater

Betong- og produksjonsteknikk (1,5 sp):

- Lover og forskrifter vedrørende anleggsteknikk

- Fjellsprengningsteknikk; tomte- og tunnelsprengning

- Forskalingsteknikk

- Armeringsteknikk

- Praktisk utførelse av betongkonstruksjoner på byggeplass

Materiallære (1,5 sp):

- Trevirke

- Stål

- Betong

- Fysiske og mekaniske egenskaper: trykk- og strekkfasthet

- Bestandighet

Vann- og avløpsteknikk (1,5 sp):

- Drikkevannskilden

- Brønner

- Hygieniske barrierer

- Drikkevannsforskriften med til hørende veiledning

- Hovedelementer i vann- og avløpsanlegg


Hva lærer du

Målet med kurset er å gi kandidaten en elementær oversikt og innføring i fagområdene landmåling, husbygging, vegbygging, betong- og produksjonsteknikk, materiallære, og vann- og avløpsteknikk.

Kunnskaper, forståelse og ferdigheter:

Landmåling (LM1):

- Kandidaten skal kjenne til GIS (Geografiske Informasjonssystemer) og de viktigste geomatiske metoder som anvendes til stedfesting, oppmåling og kontroll av byggeprosjekter.

- Kandidaten skal gjøres i stand til å tegne og tolke terrengprofiler og situasjonsplaner, og gjøre enkel beregningskontroll på stikningsdata, arealer og volumer.

Husbygging:

- Trehusenes utvikling, bygningsfysikk, materialbegreper og terminologi.

Vegbygging:

- Definisjoner som benyttes til planleggings, dimensjonering, drifts og forvaltningsoppgaver.

Betong- og produksjonsteknikk:

- Anleggsteknikk og utførelse av betongkonstruksjoner.

Materiallære:

- Egenskapene til bygningsmaterialer. I tillegg skal studenten ha kjennskap til bruksområder til disse materialene.

Vann- og avløpsteknikk:

- Definisjoner som benyttes i vann- og avløpsteknikk, valg av vannkilde, barriere og forskrifter.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kompetanse:

Faget skal sikre to hovedhensyn:

- at studenter som ikke fordyper seg i aktuelle tema er sikret et minimum av innsikt i respektive tema med tanke på fremtidig ingeniørfaglig koordinering

- at studenter som senere skal fordype seg i aktuelle tema er gitt et elementært grunnlag som det kan bygges videre på i senere emner innen aktuelle tema


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Generelt for alle emner er det beregnet at kandidaten følger forelesningene og gjør øvinger, samt at det påregnes noe selvstudium. Det skal utføres ca 10 øvinger, de fleste individuelle. Det påregnes minimum 250 klokketimers arbeidstid.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse på instrumentøvelse i LM1.

Godkjent samtlige innleveringer innen frister angitt ved emnestart. Ikke godkjente som har levert innen fristen vil få mulighet for andre gangs innlevering, men vil da møte høyere krav enn første gangs innlevering.

Eksamen og vurdering

5 timers skriftlig eksamen med alle skriftlige hjelpemidler, men ikke IKT. 18 timer før eksamen bekjentgjøres på ITSL hvilke 3 av 6 delemner som er valgt ut til eksamenssettet. Eksamen avholdes primo januar. Eksamen vil bli vurdert med karakterskala A-F. Ekstern sensor vurderer et tilfeldig utvalg av besvarelser.

Kontinasjons­eksamen

Skriftlig 5 timers kontinuasjonseksamen arrangeres primo august, med adgang for studenter som strøk på ordinær eksamen samt eksamensoppmeldte studenter med godkjent forfall på ordinær eksamen.


Pensum

Utleverte kompendier og øvinger for alle emner som legges ut på It´s-Learning. Dessuten som pensumslitteratur, nærmere angitte utdrag fra:

Landmåling:

- Skogseth, Norberg: Grunnleggende landmåling (ISBN 978-82-05-44934-3)

Husbygging:

- SINTEF Byggforsk: Trehus - håndbok 5, 2014 eller senere

Materiallære:

- Materialkunnskap: Byggenæringens forlag

Forelesningsnotater

Øvrig pensumlitteratur som blir oppgitt ved starten av hvert delemne.

Støttelitteratur

Vegbygging:

- Håndbok 017: Veg og gateutforming

- Håndbok 018: Vegbygging

- Håndbok 53: Lærebok i Drift og vedlikehold av veger og gater

- Håndbok 111: Standard for drift og vedlikehold

- Håndbok 193: Skadekatalog for bituminøse vegdekker

- Håndbok 263: Geometrisk utforming av veger og gatekryss

- Håndbok 274: Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger

Betong- og produksjonsteknikk:

- J. Karlsen: Anleggsboka - innføring i anleggsarbeider (siste utgave fra forlaget Byggsaken.no)

"Grunnleggende betongteknologi" (2004), Byggenæringens forlag

- "Handbok for skytebas" (2007) Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk

- "Modern bergsprengningsteknik" (2007), Stig O. Olofsson

- "Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen" (nettside), Dyno Nobel/Orica Mining Services

- "Produksjon" (2010), Byggenæringens forlag

- "Steinmaterialer", Statens vegvesen handbok 223

Landmåling:

- J. Karlsen: Geomatikkboka (ISBN 9788292070062)

Annen relevant støttelitteratur vil bli oppgitt ved oppstart av hvert enkelt delemne.

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ITE1853
  • Tidligere år og semester for dette emnet