høst 2018
ITE1880 Landmåling II og III (videregående teoretisk og praktisk geomatikk) - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Emnet er øremerket som fordypningsmulighet for:

- Studenter som har tatt emnet ITE1862 Arealplanlegging og LM4 ved byggstudiet ved UIT

- Ved ledige plasser også øvrige studenter ved byggstudiene ved UIT


Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1853 Grunnleggende byggfag

Innhold

Emnet består av to delemner (moduler) LM2 (5 sp) og LM3 (5 sp). Modul LM3 krever også at man allerede har eller samtidig tar modul LM2.

LM2: Nærmere om geodetisk grunnlag. Nivellement for setningskontroll. Profilering og masseberegning. Punktberegning med trigonometriske metoder. Frioppstillinger. Polygondrag. Utjevning. Instrumentlære. Feilkilder i grunnlag, utstyr og utførelse, innføring i kontroll av utstyr. Grunnleggende feillære. Filformater. Orientering om programvare for etterbehandling. Innføring i praktisk bruk av målebøker, totalstasjoner og GNSS. Enkle måleoppdrag med punktbestemmelse.

LM3: Bruk av profesjonelt utstyr i vanlige måleoppdrag med GNSS og robotic totalstasjoner. Forberedelser. Nærmere om bruk av målebøker. Overføre måledata til og fra plan (kjente formater) og måleinstrument. Utstyrsinstruksjon. Feil og toleranser. Planlegging og dokumentasjon av måleoppdrag. Maskinstyring. Bruk av GISLINE (krever personlig PC). Utførelse av praktiske oppgaver, bl.a.:

 • etablering av fastmerker
 • innmåling av enkeltpunkter og punktskyer
 • mengdeberegning
 • vegstikking og tunnelstikking
 • anleggsstikking
 • kontrollmåling og dokumentasjon
 • etterbehandling


Anbefalte forkunnskaper

ITE1862 Arealplanlegging og landmåling IV

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

LM2: Grunnleggende kunnskaper om stedfesting og høydebestemmelse i forhold til kart- og tegningsgrunnlag, og beregningsprinsippene for de viktigste målemetodene inkl. kontroll av disse.

LM3: Videregående kunnskaper med bransjemessig utførelse av de vanlige måleoppdrag, inkl. kunnskap om andre målemetoder som bruk av laser, maskinstyring, scanning etc.

Ferdigheter:

LM2: Elementær bruk av totalstasjon, GNSS og nivelleringsutstyr i forhold til ulike oppdragstyper.

LM3: Selvstendig bruk av totalstasjon og GNSS med metodevalg og etterbehandling tilpasset de vanlige oppdragstyper.

Kompetanse:

LM2: Grunnlag for selvlæring for selvstendig utførelse av enkle måleoppdrag. Vurdere geomatiske behov og muligheter i forhold til prosjekteringsunderlag og kartlegging.

LM3: Selvstendig utførelse av enkle måleoppdrag, utførelse av mer komplekse oppdrag under ledelse av andre eventuelt selvstendig avhengig av opparbeidet praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

LM2: Timeplanfestede forelesninger i plenum og noe veiledning under obligatoriske gruppearbeide i felt ved campus Narvik, med samling tidlig i uke 38. 3 øvinger hvorav 1 i gruppe med feltarbeider. Obligatorisk gruppedeltagelse blir kontrollert.

LM3: Kurset er praktisk landmåling med obligatorisk samlingsbasert undervisning ved campus Narvik, inklusive utførelse av gruppeprosjekter i felt. 4 øvinger hvorav 3 er praktiske gruppearbeider i felt. De praktiske prosjektene vil omhandle:

 • Polygondrag og fastmerker (uke 38, antagelig siste del av uken)
 • Vegstikking og anleggsstikking (byggeplass) (uke 40)
 • Profilering og terrengmodellering (uke 42)

Angitte tider er foreløpige, endelige tider vil bli publisert på Canvas ved emnestart. Utstyr er disponibelt også utover dette dersom den enkelte gruppe får uforutsette problemer, f.eks med å oppnå ønsket resultatkvalitet. Beregn reservetid for det (spesielt viktig for tilreisende nettstudenter som vanskelig kan benytte seg av andre uker for evt ekstraarbeide).

Emnegjennomføringen betinger bruk av windowsbaserte programvarelisenser som skaffes av UIT.


Eksamen

LM2: Karakter settes dels ut fra karaktersatte innleveringer/mappeevaluering (50%), og dels på grunnlag av 3 timers skriftlig eksamen uten hjelpemidler (50%).

LM3: Karakter settes ut fra mappevurdering (100%). Innleveringene karaktersettes fortløpende. Alle besvarelser må være levert og godkjent, inklusive måledata innen angitte toleranser.

Karakterskala A - F, hvor F er ikke bestått.

Både øvingsdelene og eksamen må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Kontinuasjonsmulighet i feltarbeider og mapper gis kun som plass i neste års emneavvikling. Denne kontinuasjonsadgangen bortfaller ved ulegitimerte forfall til feltarbeider/samlinger, og/eller manglende innleveringer.

Ikke bestått eksamen i LM2 gir rett til ekstraordinær kontinuasjonseksamen.


Pensum

Norberg, Skogseth: Grunnleggende Landmåling, ISBN 978-82-05-44934-3.

Utleverte eller linkede kompendier, standarder, manualer og bruksanvisninger. Forelesninger, øvinger, innleveringer og løsningsforslag til innleveringer..

Støttelitteratur

J. Karlsen: GEOMATIKKBOKA 2012 eller senere, ISBN 978-82-92-07006-2. Kartverket: Div standarder og veiledere for geografisk informasjon

Se også:

http://www.kartverket.no

http://www.byggesaken.no/

http://www.geoforum.no

http://www.ba-nettverket.no

http://www.byggesak.com

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1880
 • Tidligere år og semester for dette emnet