høst 2018
ITE1919 Videregående statikk inkl. ANSYS - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er teoretisk.

Emnet kan tas av enkeltemnestudenter.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunnskapskrav:

 • For å gjennomføre emnet må ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk være bestått (jmf. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» $36 - Vurderingsuttrykk.)
 • For å gjennomføre emnet må ITE1855 Statikk, Dynamikk og Konstruksjonslære være godkjent.
 • For å gjennomføre emnet må IGR1600 Matematikk I være godkjent.
 • For å gjennomføre emnet må IGR1601 Matematikk II være godkjent.
 • Generelt: Faget krever forkunnskaper i form av kjennskap til grunnleggende fasthetslære og konstruksjonsmekanikk. Kunnskap om matriser og matrisealgebra inngår også som nødvendige forutsetninger.


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk, ITE1855 Statikk, Dynamikk og Konstruksjonslæreeller IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1601 Matematikk 2, ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk, ITE1855 Statikk, Dynamikk og Konstruksjonslære

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

 • Teknisk bjelketeori
 • Matrisestatikk for bjelker og rammer
 • Matrisestatikk for fagverk
 • Etablering av stivhetsmatriser
 • Etablering av lastvektor
 • Beregning av forskyvninger av knutepunkter
 • Beregning av snittkrefter


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studenten skal gis en teoretisk innføring i forskyvningsmetoden som utgangspunkt for moderne, databaserte konstruksjonsanalyser ved hjelp av elementmetoden.
 • Anvendelsene av forskyvningsmetoden begrenses til beregning av fagverk og rammer, men systematikken er gyldig for konstruksjonsanalyser generelt.
 • Metoden beskrives ved hjelp av matriseformulering og matrisealgebra.
 • Studenten skal også introduseres til ANSYS som er et numerisk simuleringsprogram.

Ferdigheter:

 • Studenten skal erverve videregående kunnskap i statiske beregning og strukturell analyse.
 • Studenten skal erverve ferdigheter innenfor anvendelse av dataprogrammer for å utføre beregninger og simuleringer.

Kompetanse:

 • Studenten skal kunne gjennomføre manuelle beregninger av statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner.
 • Studenten skal kunne tyde og evaluere slike beregninger.
 • Studenten skal kunne angi og vurdere slike beregninger med hensyn til pålitelighet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante regneøvinger.


Eksamen

Arbeidskrav

Det er ingen obligatoriske arbeidskrav i emnet.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av en tre (3) timers skriftlig eksamen, som utgjør 40%, og en mappe, som utgjør 60%. Mappen består av 2 (to) semesteroppgaver).

Eksamen og mappene er individuelle. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

Den 3 timers eksamen skal gjennomføres uten generelle skriftlige hjelpemidler, med godkjent formelsamling tillates.

Ekstern sensor vurderer alle eksamensbesvarelsene.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle deleksamenene til slutt.

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §37 - Gjennomsnittskarakter.

Kontinuasjons­eksamen

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Pensum

 • Bell, Kolbein: Matrisestatikk, Tapir Forlag, Trondheim, 2015.
 • Bergan, Horrigmoe og Syvertsen: Matrisestatikk, Tapir Forlag, Trondheim, 1977.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1919
 • Tidligere år og semester for dette emnet