høst 2018
IGR1611 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er teoretisk.

Emnet kan tas av enkeltemnestudenter. Gjelder ikke Y-vei.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1655 Bygningslære / tegning/ DAK 5 stp
TEK-1110 Ingeniørfaglig arbeidsmetode 10 stp

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

 • Prosjektstyring
 • Skriftlig presentasjonsteknikk
 • Teknologihistorie og teknologitrender
 • Miljø og samfunn
 • Informasjonssøk og generell forskningsmetode.
 • Konstruksjon og modellering med AutoCAD. Sammenstilling, 2D- og 3D-presentasjon.
 • Bruk av aktuelle tegningsstandarder.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal tilegne seg kunnskap innenfor grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.

ii. Studenten skal tilegne seg kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både historisk og fremtidsrettet perspektiv.

iii. Studenten skal tilegne seg kjennskap til vitenskapelig arbeidsmetode og basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.

iv. Studenten skal tilegne seg inngående kunnskap om hvordan modeller i et moderne 3D konstruksjonsverktøy er bygd opp.

v. Studenten skal tilegne seg kunnskap om på hvilken måte produksjonskrav og designkrav påvirker hvordan modellene bygges opp.

vi. Studenten skal tilegne seg kunnskap om grunnleggende 2D tegneregler, snitt og relevante standarder for byggetegninger.

Ferdigheter:

vii. Studenten skal tilegne seg ferdigheter til å kunne identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.

viii. Studenten skal tilegne seg ferdigheter til å kunne kommunisere sitt fagområde og bidra i tverrfaglig samarbeid og i samfunnsdebatt.

ix. Studenten skal tilegne seg ferdigheter til å kunne anvende prinsipper for hensiktsmessig oppbygging av parter og sammenstillinger.

x. Studenten skal tilegne seg ferdigheter til å kunne anvende moderne 3D konstruksjonsverktøy til å bygge opp modeller ved bruk av parter og sammenstillinger.

xi. Studenten skal tilegne seg ferdigheter til å kunne produsere 2D tegninger i henhold til gjeldende regler.

xii. Studenten skal tilegne seg ferdigheter til å kunne endre og modifisere parter, sammenstillinger og tegninger.

Generell kompetanse:

xiii. Studenten skal tilegne seg kompetanse innenfor organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeid med andre.

xiv. Studenten skal tilegne seg kompetanse innenfor igangsette mindre prosjekter og gjennom ledelse av dem ivareta menneskelige, faglige, økonomiske, etiske og samfunnsmessige hensyn.

xv. Studenten skal tilegne seg kompetanse innenfor bevissthet om miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.

xvi. Studenten skal tilegne seg kompetanse innenfor hvordan han/hun kan formidle sine kunnskaper og erfaringer til andre.

xvii. Studenten skal tilegne seg kompetanse innenfor forståelse for betydningen av kulturell kompetanse.

xviii. Studenten skal tilegne seg kompetanse innenfor dataprogrammer som benyttes i planlegging og i byggeprosessen, som kart, terrengmodeller, vegplanlegging og bygningsinformasjonssystemer.

xix. Studenten skal tilegne seg kompetanse innenfor eksport og import av data mellom andre hensiktsmessige dataprogrammer som benyttes i plan- og bygningsloven.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante regneøvinger, prosjekt i grupper og rapportskriving.


Eksamen

Arbeidskrav

Godkjent problemstilling og framdriftsplan for prosjektarbeidet.

Eksamen og vurdering

Prosjektarbeid som munner ut i skriftlig arbeid/tegninger/rapport.

i. Studenten skal gjennomføre prosjektet og skrive prosjektrapport som gruppearbeid, unntaksvis kan det åpnes for at studenter kan levere individuelle arbeider.

ii. Studenten skal i rapporten gi en enkel fremstilling av metoden som er brukt, samt dokumentere de informasjonssøk de har gjort i prosjektet gjennom litteraturlister og kildehenvisninger i løpende tekst.

iii. Prosjektets problemstilling og innhold må være relatert til studentens programområde sett i et samfunnsperspektiv og et historisk perspektiv, og skal godkjennes av emneansvarlig i dialog med faglærer fra programområdet.

iv. Ved levering av prosjektarbeid skal Studenten gjennom ulike former for prosjektformalia (samarbeidsavtale, framdriftsplan, prosjektlogg og lignende) dokumentere hvordan prosjektstyringen ble gjennomført i gruppa. Slike formalia legges ved rapporten.

v. Det skriftlige prosjektarbeidet skal ha et engelsk sammendrag på om lag en (1) side.

vi. Det skal også legges ved en PowerPoint-presentasjon av arbeidet.

Individuelt arbeid innenfor Software - AutoCAD (Retningslinjer for oppgaven gis ved studiestart).

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av to (2) hjemmeeksamener. Hjemmeeksamen 1 (prosjektrapport) kan gjennomføres i gruppe (1-3 studenter) og hjemmeeksamen 2 gjennomføres individuell (AutoCAD). Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

Det gis én vurdering (karakter) for hver enkelt hjemmeeksamen. Begge må bestås for å få bestått i emnet.

Ved fastsetting av den endelige karakteren i faget, teller gruppeeksamen 50 % og den individuelle eksamen (AutoCad) 50 %. Begge delene må ha ståkarakter for at studenten skal kunne få ståkarakter i emnet.

Gruppeeksamen vurderes av emneansvarlig, mens den individuelle eksamen vurderes av AutoCAD-ansvarlig.

Ekstern sensor vurdere og godkjenner opplegget i emnet.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle deleksamenene til slutt.

Samlet vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §37 - Gjennomsnittskarakter.

Kontinuasjons­eksamen

i. Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.

ii. Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.

iii. Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.

iv. Studenter som har strøket på en av de to eksamenselementene prosjektarbeid eller AutoCAD kan levere nytt arbeid i vårsemesteret.

v. Studenten trenger kun å levere nytt arbeid i den delen som ikke er bestått.


Pensum

 • Aage Rognsaa: Bacheloroppgaven - Skriveråd og regler for utformingen, 2015.
 • E. Andersen og E. Schwenke: Prosjektarbeid: en veiledning for studenter, 2012.
 • Odd Sverre Kolstad: Siste tilgjengelige utgave av AutoCAD.
 • Christian Nordahl Rolfsen: Byggesaken, kap. 2.                     

I tillegg kommer forelesningsnotater, kompendier og eventuelt øvinger.

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IGR1611
 • Tidligere år og semester for dette emnet