Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

BED-2053 Kundedrevet innovasjon - 10 stp

Sist endret: 27.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Innhold

Kundedrevet innovasjon gir en oversikt over sentrale temaer, begreper og metoder. Sentrale temaer er:
 • Verdibasert opplevelsesøkonomi, samskaping og innovasjon i kundeopplevelser
 • Tjenestedominant logikk som basis/utgangspunkt for innovasjon
 • Samskapte og åpne innovasjonsprosesser
 • Forretningsmodellinnovasjoner for tjenester
 • Innovasjon i infrastruktur og regulatoriske innovasjoner
 • Verktøy og metodikk for kundedrevet innovasjon

Anbefalte forkunnskaper

BED-1004 Markedsføring, BED-1009 Kreativitet og innovasjon, BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse

Hva lærer du

Emnets mål er å gjøre studentene i stand til å forstå kundedrevet innovasjon samt analysere og utvikle relevante forretningsmodeller i alle typer bedrifter og organisasjoner og på den måten bidra til bærekraft og konkurransedyktighet. Emnet presenterer nye og spennende perspektiver på innovasjon, med tjenestedominant logikk og kunde- og merkeopplevelse som fundament. Kundeorientering står sentralt og kunder/brukere sees på som samskapere av verdi ved forbedring eller nyutvikling av produkter og/eller tjenesteprosesser. Emnet anvender praktiske eksempelcase og studentworkshops med bruk av metodikk for kundedrevet innovasjon.

Kunnskap

Kandidaten skal

 • kunne definere sentrale begreper, forstå teorifundamentet for tjenestedominant logikk
 • kjenne til den viktige betydningen av kundens/brukerens rolle i samskaping av verdier og innovasjon
 • forstå betydningen av kundeopplevelse, og kjenne til muligheten for å innovere i kundeopplevelser
 • kjenne til relevante metoder for kundedrevet innovasjon
 • kjenne til virkemidler for samskapte- og åpne innovasjonsprosesser for tjenester, for forretningsmodellinnovasjon og for regulatoriske innovasjoner

Ferdighet

Kandidaten kan

 • anvende tjenestedominant logikk som utgangspunkt for entreprenørskap og innovasjon, relatert til praktiske problemstillinger tjenesteaktører i privat og offentlig sektor står overfor
 • tilrettelegge for samskapende aktiviteter med kunder som bidrar til innovasjon i selve kundeopplevelsen
 • anvende egnet metodikk og verktøy for kundedrevet innovasjon i innovasjonsprosessen, avhengig av type bedrift, dens forretningsmodell og dens omgivelser

Generell Kunnskap

Kandidaten skal

 • vise selvstendighet og fremme forslag til faglig gode løsninger på spørsmål der det ikke finnes fasitsvar
 • formulere disse forslagene klart og presist, både skriftlig og muntlig
 • være en proaktiv team-medarbeider i arbeidsprosesser
 • vise evne til drøfting av teoretiske og metodiske spørsmål på praktiske problemstillinger som virksomheter står overfor

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner, øvelser og gruppearbeid,

Eksamen

Eksamen består av en 4 timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. Karakterskala: A-F

Arbeidskravet er 1 gruppeoppgave (skriftlig innlevering) samt 1 framlegg av fagartikkel (skriftlig og muntlig). Oppgavene må være godkjent for å få oppmelding til avsluttende vurdering/eksamen. Kravene gis bestått/ikke bestått

Eksamensdato

Skriftlig 20.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform.