Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2018

INF-1400 Objektorientert programmering - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Innhold

Emnet gir en innføring i objektorientert programmering. Dette inkluderer en innføring i sentrale begreper som innkapsling, klasser, arv og polymorfi. Metoder, grensesnitt og samspill mellom objekter er også sentralt i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering, INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte

Hva lærer du

Kunnskap - Kandidaten har ...

  • grunnleggende kunnskap om sentrale konsepter og begreper innen objektorientert programmering, som innkapsling, klasser, arv og polymorfi.
  • grunnleggende kunnskap om metoder, grensesnitt og samspill mellom objekter.

Ferdigheter - Kandidaten kan ...

  • designe og implementere objektorienterte programmer
  • programmere, feilsøke og gjøre enkle ytelsesmålinger innen et objektorientert programmeringsspråk

Generell kompetanse - Kandidaten ...

  • forstår hvor objektorientert programmering kan anvendes og noen begrensninger i bruk av objektorientert programmering
  • har praktisk erfaring med programmering av grafikk-baserte sanntids-spill og simuleringer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver vår. Ett semesters varighet.

Eksamen

Eksamen omfatter skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til eksamen.

Arbeidskrav: Inntil 3 skriftige innleveringer vurdert til "godkjent" / "ikke godkjent". Det kan kreves muntlig presentasjon av innleveringene og demonstrasjon av et fungerende system.

Karakterskala: Bokstavkarakter A-F.

Kontinuasjonseksamen: Tilbys tidlig i undervisningsfritt semester, dersom emnet er obligatorisk i studieplanen. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til kontinuasjonseksamen.

Utsatt eksamen: Tilbys tidlig i undervisningsfritt semester. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%. Arbeidskravet må være bestått for å få tilgang til utsatt eksamen. 

For mer informasjon, se forøvrig: - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi- Forskrift for eksamener ved UiT

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 22.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumliste legges vanligvis i Canvas eller kan fås ved henvendelse til emneansvarlig eller studiekonsulent.