vår 2018

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp

Sist endret: 11.12.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på i de fleste bachelorprogram. Kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

 • Kurset tar for seg følgende spørsmål: Hva vil det si å være et menneske? Hva er kunnskap? Hva er rett og galt? Hva er et rettferdig samfunn? Hva er naturen? Hva er vitenskap? Studenten skal kunne
  • Forklare hva spørsmålene går ut på.
  • Forklare filosofiske begreper som brukes for å diskutere dem.
  • Forklare sentrale teorier som forsøker å besvare dem.
  • Forklare argumenter for og mot teoriene.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne
  • Anvende de filosofiske begrepene og teoriene i nye sammenhenger og på konkrete eksempler.
  • Identifisere argumentasjonen i en tekst.
  • Vurdere og kritisere argumenter på et grunnleggende nivå.

Generell kompetanse

 • Studentene skal kunne
  • Reflektere selvstendig og kritisk.
  • Uttrykke seg på en akademisk måte.
  • Delta i en muntlig akademisk diskusjon.
  • Utforme en akademisk tekst.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 9 - 12 uker og består av forelesninger (2t pr. uke) og seminarer (3t pr. uke). Seminarene er innrettet mot ulike fagområder, uten at det skaper noen bindinger for senere studier.   

Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med midt- eller sluttevaluering. Evalueringen foretas skriftlig eller muntlig. Denne gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det kreves 75% oppmøte på seminarundervisningen for å kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen og vurdering:

Mappeevaluering som består av en hjemmeeksamen (semesteroppgave) på 5 sider (2000 ord) og en muntlig prøve.

For å bestå eksamen må begge delene være bestått.

Oppgaven og muntlig vurdering vurderes under ett, og det gis en samlet karakter.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave, individuelt. innlevering 07.05.2018
Hjemmeoppgave, individuelt Alta innlevering 07.05.2018
Hjemmeoppgave, individuelt Harstad innlevering 07.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FIL-0701 Examen philosophicum, Distriktsvarianten 10 stp
FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert 10 stp
EXPHILD Examen philosophicum distriktsvarianten 10 stp
EXPHILT Examen philosophicum tromsøvarianten 10 stp
FIL-0703 Examen philosophicum, nettbasert for Forsvaret 10 stp
FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp

Pensum

Anfinsen, R. og Christensen E. (red.): Menneske, natur og samfunn, Universitetsforslaget 2013.

NB! Det er vesentlege endringar i boka i høve til prøveutgåva frå 2012, slik at prøveutgåva ikkje egnar seg som pensumbok. I tillegg kjem kopisamlingar spesifikk for kva ein jobbar med i seminargruppa.

Jussgruppene har eige pensum: Anfinsen, R. og Christensen E. (red.): Menneske, natur og samfunn, Universitetsforslaget 2013:

·         Kap. 1: Hva er mennesket? ·         Kap. 2: Kunnskap ·         Kap. 3: Etikk

Kolflaath, Eivind: Språk og argumentasjonsteori med eksempler fra juss. Bergen 2003. Kopisamling FIL-0700, Examen philosophicum, Juss-grupper.

Pensum får du kjøpt på universitetets bokhandel, Akademika.

Undervisning Vår 2018
Orienteringsmøte: 11. januar 2018 kl.09.15 i AUD I, Teorifagbygget. For master i lærerutdanning 5.-10. trinn er første oppmøte: , kl. , Mellomv. 110. Nærmere detaljer i timeplan på nett.
Forelesning (velg en) Orienteringsmøte: Torsdag 11. januar 2018, kl. 09.15, Aud 1

f.aman. Heine Alexander Holmen
Første gang: 12. januar 2018

Forelesning Tromsø f.aman. Heine Alexander Holmen
Første gang: 12.januar 2018 kl.08.15 Teorifagbygget AUD I

Forelesning - Alta Første gang:

Forelesning/seminar Harstad stud.kons. Grethe Sørensen
uni.lekt. Rigmor Hansen Aarrestad
Første gang: 20.01.

Seminar Hver student melder seg på og følger én og samme gruppe gjennom hele semesteret. Gruppetilhørighet avhenger av hvilket studieløp du har planlagt. Se under den enkelte gruppe. Seminarundervisninga er obligatorisk.

Første gang: Se under den enkelte gruppe.

HS-1- Y Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-1 - Y er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang: 18. januar 2018

HS-2 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-2 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

stip. Morten Wasrud
Første gang: 18. januar 2018

HS-3 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-3 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

prof. Erik Lundestad
Første gang: 18. januar 2018

HS-4 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-4 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Roar Anfinsen
Første gang: 18. januar 2018

HS-5 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-5 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

dosent Arne Overrein
Første gang: 18. januar 2018

HS-6 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-6 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang: 18. januar 2018

HS-7 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-7 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang: 18. januar 2018

HS-8 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-8 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

stip. Morten Wasrud
Første gang: 18. januar 2018

HS-9 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-9 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Jan Harald Alnes
Første gang: 18. januar 2018

HS-10 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-10 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

prof. Erik Lundestad
Første gang: 18. januar 2018

HS-11 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-11 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Jonas Jakobsen
Første gang: 18. januar 2018

HS-12 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-12 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang: 18. januar 2018

HS-13 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-13 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

uni.lekt. Torje Mikalsen
Første gang: 18. januar 2018

HS-14 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-14 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

dosent Arne Overrein
Første gang: 18. januar 2018

LU-1 - Lærerutdanningen Kun for lærerutdanningen

prof. Erik Lundestad
Første gang: tirsdag 13. februar

LU-venteliste Kun for lærerutdanningen

E-50 - CAMPUS ALTA - Engelsk Kun for studenter - Arctic Adventure Tourism - Bachelor

f.aman. Roar Anfinsen
f.aman. Attila Geza Tanyi
Første gang: torsdag 25. januar 2018

Økonomi - 51 Kun for Økonomi

uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang: 15. januar 2018

Økonomi - 52 Kun for Økonomi

prof. Beatrix Himmelmann
Første gang: 15. januar 2018

Økonomi - 53 Kun for Økonomi

uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang: 15. januar 2018

Økonomi - 54 Kun for Økonomi

f.aman. Roar Anfinsen
Første gang: 15. januar 2018

Økonomi - 55 Kun for Økonomi

stip. Sead Zimeri
Første gang: 16. januar 2018

Økonomi - 56 Kun for Økonomi

uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang: 16. januar 2018

Økonomi - 57 Kun for Økonomi

stip. Sead Zimeri
Første gang: 16. januar 2018

Økonomi - 58 Kun for Økonomi

uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang: 16. januar 2018

Økonomi - 59 Kun for Økonomi

f.aman. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang: 16.januar 2018

Økonomi - 60 Kun for Økonomi

Første gang:

Økonomi - 61 Kun for Økonomi

Første gang:

Økonomi - 62 Kun for Økonomi

Første gang:

Økonomi - 69 - venteliste Kun for Økonomi

prof. Erik Lundestad
Første gang: 15.januar 2018

NT-81 - NT-fak Beregnet for studenter på NT-fak

stip. Morten Wasrud
Første gang: 17. januar 2018

NT-82 - NT-fak. Beregnet for studenter på NT-fak

prof. Michael Paul Morreau
Første gang: 17. januar 2018

NT-83 - NT-fak. Beregnet for studenter på NT-fak

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang: 17. januar 2018

NT-84 - NT-fak. Beregnet for studenter på NT-fak

uni.lekt. Torje Mikalsen
Første gang: 17. januar 2018

SI-87 - Sivilingeniører f.aman. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang: 17.januar 2018

NT-85 - NT-fak Beregnet for studenter på NT-fak

stip. Sead Zimeri
Første gang:

FLY-90 prof. Michael Paul Morreau
Første gang mandag 16. januar 2017

ID-88 Kun for bachelor i idrett i Tromsø

f.aman. Anna-Karin Margareta Andersson
Første gang: 15.01.2018

ID-89 Venteliste Kun for bachelor i idrett i Tromsø

Første gang:

HS-196 - CAMPUS Harstad uni.lekt. Rigmor Hansen Aarrestad
HS-197 - CAMPUS Harstad Kun for studenter Campus Harstad. Harstad har eget opplegg - ikke eget seminar.

uni.lekt. Rigmor Hansen Aarrestad
Eksamen Eksamen vår 2018: Innlevering 7. mai kl. 13.00 : Muntlig HSL-fak uke 22 : Muntlig øvrige fak. uke 21Kontaktperson:

Grethe Sørensen

Kari Refsdal

Herbjørg Hansen