vår 2018

RUS-1115 Russland i dag: politikk, kultur og samfunn - 10 stp

Sist endret: 25.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er åpent for alle universitetets studenter. Emnet inngår i bachelorgrad i russlandsstudier men kan erstattes av RUS-1110 Innføring i russisk litteratur

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i det postsovjetiske Russlands politiske, samfunnsmessige og kulturelle utvikling fra 1991 til idag, dets politiske og administrative institusjoner, rettsvesen, statlige organisasjoner og politiske kultur.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

  • Oversikt over det politiske systemet og maktfordelingen i dagens Russland
  • Forståelse av Russlands samfunnsmessige utvikling siden 1991
  • Kjennskap til russiske statlige og politiske institusjoner og organisasjoner

Ferdigheter

Studentene kan:

  • orientere seg i russisk politikk og politiske prosesser på et grunnleggende nivå
  • vurdere og analysere aktuelle russiske samfunnsspørsmål på et grunnleggende nivå

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: engelsk og norsk

Eksamensspråk: norsk

Undervisning

Undervisningen består av  forelesninger og seminar.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • en hjemmeoppgave på 5 normalsider midtveis i semesteret
  • en kunnskapstest i Fronter.
  • Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, 'Ikomp'. Kursbevis må legges fram. I dette arbeidskravet inngår en innføringen i akademisk skriving.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

  • Eksamen: 4-timers skoleeksamen.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 08.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Reading: Contemporary Russia by Edwin Bacon (Palgrave Macmillan 3rd ed 2014) and Borderland Russians by Geir Hønneland (Palgrave Macmillan 2010, pp. 80-104 and 123-38); additional secondary sources will also be recommended from time to time, as and when necessaryKontakt

Kirsten Katharina Barton Holiman


Formidlingstjenester
Telefon: +4777646863 kirsten.k.holiman@uit.no

Åsne Ø. Høgetveit


Fyrstebibliotekar
Telefon: +4777646356 asne.o.hogetveit@uit.no

DSCN1302-3-.jpg

Yngvar B. Steinholt


Førsteamanuensis russisk kultur og litteratur
Telefon: +4777644774 yngvar.steinholt@uit.no

arve_17.jpg

Hansen, Arve


Stipendiat russlandsstudier
Telefon: +4777645627 arve.hansen@uit.no