vår 2018

AUT-2005 Reguleringsteknikk - 10 stp

Sist endret: 22.09.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Teknisk spesialiseringsemne. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Matematisk modellering av fysiske systemer. Systemteoretisk grunnlag: Statisk analyse. Laplace-transformasjon. Transferfunksjoner. Poler og nullpunkt. Blokkdiagram. Tilstandsrom-modeller."Standard" transferfunksjoner: Analyse i tidsplan/s-plan/frekvensplan, Ulineære system og linearisering. Eksperimentell modellering: Fra sprangrespons Parameterestimering: Minste kvadraters prinsipp. Kurvetilpasning. Modellering basert på observasjoner/logginger. Systemidentifisering med Matlab/Simulink. PID-regulatorer og tunings-metoder: P, PI, PD, PID. Modifikasjoner. Skogestads metode, Ziegler-Nichols', Autotuning. Frekvensrespons: Definisjon. vs. standard systemer. Asymptotisk frekvensrespons. Bodediagram. Stabilitet: Definisjoner. Polplassering vs. Stabilitet, Nyquist. Reguleringssystemers ytelse: Servostyring- vs. prosessregulering. Følge- og reguleringsegenskaper. Andre reguleringsstrategier: Foroverkopling, Kaskadekopling, Multivariabel regulering, Dødtidskompensering, Adaptiv regulering basert på parametertabell. Diskrete systemer: Sampling. Z-transformasjon. Diskretisering av kontinuerlige systemer og regulatorer.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-2050 Matematikk 3 for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper Etter endt emne skal kandidaten ha god teoretisk og praktisk forståelse av de temaene som gjennomgås. Kandidaten skal ha dybdekunnskaper innen lineære systemer, tids- og frekvensresponser, og om analyse og modellering av prosesser og reguleringssystem. Videre skal kandidaten ha grundige kunnskaper om PID-regulering og andre tradisjonelle reguleringsstrategier og gode kunnskaper om implementering av reguleringssystemer i Matlab/ Simulink.

Ferdigheter Kandidaten kan bruke matematikk og dataverktøy for matematisk modellering, og analyse av prosessdynamikk og reguleringssystemer. Kandidaten skal kunne bruke ulike metoder for design av PID-parametere og vurdere resultater basert på simuleringer og praktiske tester. Kandidaten skal være i stand til å foreslå riktig reguleringsstrategi for enkle prosessdynamiske anlegg.

Generell kompetanse Kandidaten forstår den matematiske beskrivelsen av enkel prosessdynamikk og anvendelse av matematiske metoder og for analyseog design av regulerings-systemer og støttesystemer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises med tradisjonelle ukentlige forelesninger jevnt fordelt utover semesteret. I tillegg gis det en veiledningstime for regneøvinger, samt veiledning på lab i forbindelse med laboratorie- og prosjektarbeid. Bruk av dataverktøyene Matlab og Simulink er sentralt i kurset.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Prosjekt: bedømmelse godkjent/ ikke godkjent.

Øvinger: 4 av 6 godkjente

Eksamensform: 4 timers skriftlig skoleeksamen som gir 100% uttelling

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Semesteroppgave og skriftlig 25.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

AS312 Reguleringsteknikk 10 stp

Pensum

Fremkommer av bokliste eller oppgis ved semesterstart
Undervisning Vår 2018
Forelesning uni.lekt. Dag Håkon Hanssen
uni.lekt. Alf Petter Rudi
Øving/Veiledning f.aman. Jarle Andre Johansen
uni.lekt. Dag Håkon Hanssen
f.aman. Anne Mai Ersdal
Lab Automasjon f.aman. Jarle Andre Johansen
uni.lekt. Dag Håkon Hanssen
Lab Drone f.aman. Jarle Andre Johansen
uni.lekt. Dag Håkon Hanssen


Skip to main content