vår 2018

AUT-2005 Reguleringsteknikk - 10 stp

Sist endret: 18.10.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Teknisk spesialiseringsemne. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Matematisk modellering av fysiske systemer. Systemteoretisk grunnlag: Statisk analyse. Laplace-transformasjon. Transferfunksjoner. Poler og nullpunkt. Blokkdiagram. Tilstandsrom-modeller."Standard" transferfunksjoner: Analyse i tidsplan/s-plan/frekvensplan, Ulineære system og linearisering. Eksperimentell modellering: Fra sprangrespons Parameterestimering: Minste kvadraters prinsipp. Kurvetilpasning. Modellering basert på observasjoner/logginger. Systemidentifisering med Matlab/Simulink. PID-regulatorer og tunings-metoder: P, PI, PD, PID. Modifikasjoner. Skogestads metode, Ziegler-Nichols', Autotuning. Frekvensrespons: Definisjon. vs. standard systemer. Asymptotisk frekvensrespons. Bodediagram. Stabilitet: Definisjoner. Polplassering vs. Stabilitet, Nyquist. Reguleringssystemers ytelse: Servostyring- vs. prosessregulering. Følge- og reguleringsegenskaper. Andre reguleringsstrategier: Foroverkopling, Kaskadekopling, Multivariabel regulering, Dødtidskompensering, Adaptiv regulering basert på parametertabell. Diskrete systemer: Sampling. Z-transformasjon. Diskretisering av kontinuerlige systemer og regulatorer.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-2050 Matematikk 3 for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper Etter endt emne skal kandidaten ha god teoretisk og praktisk forståelse av de temaene som gjennomgås. Kandidaten skal ha dybdekunnskaper innen lineære systemer, tids- og frekvensresponser, og om analyse og modellering av prosesser og reguleringssystem. Videre skal kandidaten ha grundige kunnskaper om PID-regulering og andre tradisjonelle reguleringsstrategier og gode kunnskaper om implementering av reguleringssystemer i Matlab/ Simulink.

Ferdigheter Kandidaten kan bruke matematikk og dataverktøy for matematisk modellering, og analyse av prosessdynamikk og reguleringssystemer. Kandidaten skal kunne bruke ulike metoder for design av PID-parametere og vurdere resultater basert på simuleringer og praktiske tester. Kandidaten skal være i stand til å foreslå riktig reguleringsstrategi for enkle prosessdynamiske anlegg.

Generell kompetanse Kandidaten forstår den matematiske beskrivelsen av enkel prosessdynamikk og anvendelse av matematiske metoder og for analyseog design av regulerings-systemer og støttesystemer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises med tradisjonelle ukentlige forelesninger jevnt fordelt utover semesteret. I tillegg gis det en veiledningstime for regneøvinger, samt veiledning på lab i forbindelse med laboratorie- og prosjektarbeid. Bruk av dataverktøyene Matlab og Simulink er sentralt i kurset.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Prosjekt: bedømmelse godkjent/ ikke godkjent.

Øvinger: 4 av 6 godkjente

Eksamensform: 4 timers skriftlig skoleeksamen som gir 100% uttelling

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

AS312 Reguleringsteknikk 10 stp

Pensum

Fremkommer av bokliste eller oppgis ved semesterstart
Undervisning Vår 2018
Forelesning uni.lekt. Dag Håkon Hanssen
f.aman. Anne Mai Ersdal
Øving/Veiledning uni.lekt. Dag Håkon Hanssen
f.aman. Anne Mai Ersdal


Skip to main content