vår 2018

AUT-2007 Styringsteknikk - 10 stp

Sist endret: 28.08.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Teknisk spesialiseringsemne.

Innhold

PLS-Programmering

Om PLS-er: Oppbygning og prinsipiell virkemåte. Konfigurering. Adressering.

Signaler og utstyr: Diskrete signaler og digitalt utstyr. Sampling og diskretisering. Analoge signaler og analogt utstyr. Givere, sensorer og aktuatorer. Tilkobling. Kabling. Støy og filtrering. Kommunikasjon med PLS og mellom PLS-er. Aksess over Ethernet. Lagring av logge-data til SD-kort/datafil.

Planlegging og metodikk: Prosessbeskrivelse. I/O-liste. Kravspesifikasjoner. Kombinatorisk og sekvensielt design. Sekvensdiagram. Flytskjema. Tilstandsdiagram.

IEC 61131-3: Navngiving. Konvensjonell adressering vs. variable og objekt. Variable og variabeltyper. Datatyper. Variabeldeklarering. I/O-adressering. Tasks.

Programmering: Fra kildekode til maskinkode. POUs. Standard funksjoner og funksjonsblokker. Definering, koding og kall av egnedefinerte funksjoner og funksjonsblokker. Debugging. Funksjonsblokkdiagram (FBD). Ladderdiagram (LD). Strukturert tekst (ST). Sekvensielle Funksjonskart (SFC). Debugging. Handtering av analoge signal og regulering med PLS.

LabView

Introduksjon til LabView: Introduksjon til grafisk programmering og bruk av datakommunikasjon og I/O kort til datainnsamling, styring og regulering av ekte prosesser og simulerte prosessmodeller.

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Hva lærer du

Etter endt kurs skal kandidaten være i stand til å anvende tilegnet kunnskap til å programmere og implementere en automatisert styring og tilhørende overvåking av industrielle prosesser.

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Ha dybdekunnskaper innen virkemåte og anvendelse av PLS-er og om ulike programmeringsspråk.
 • Kunne det essensielle i standarden IEC61131-3.
 • Ha grundige kunnskaper om metodiske fremgangs­måter for design og utvikling av strukturerte PLS-program.
 • Kunne flere typer programmeringsspråk og deres styrker og svakheter.
 • Kunne bruk av grafisk programmering i LabVIEW.
 • Kunne oppsett og bruk av I/O-kort til datainnsamling og output.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Kunne kople opp PLS-er, konfigurere disse og implemen­tere programkode.
 • Kunne kople til ulike typer sensorer og aktuatorer.
 • Kunne lage enkle grafiske visualiseringer (web-grensesnitt) i CODESYS.
 • Kunne logge data til fil.
 • Kunne anvende LabView til styring og regulering av både ekte prosesser og simulerte prosessmodeller, samt lage enkle grafiske operatørgrensesnitt for dette.

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Forstå andre anvendelser og muligheter av/med LabView
 • Vite forskjellen mellom kildekode og maskinkode.
 • Planlegge, strukturere og dokumentere programkode.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen vil i utgangpunktet foregå på norsk, men dersom utvekslingsstudenter følger emnet, kan forelesningene bli gitt på engelsk.

Undervisning

Emnet gjennomføres en kombinasjon av undervisningstimer på auditorium og trening på laboratoriet. Emnet er i stor grad praktisk med mange øvinger. Enkelte øvinger krever bruk av utstyr som PLS, I/O-kort og laboratoriemodeller, og må utføres på laboratoriet.

Kurset innbefatter bruk av flere ulike programvarer.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 6 av 7 praktiske/teoretiske PLS-øvinger
 • 1 tradisjonell lab om konfigurering av PLS m/utstyr.
 • 1 større prosjekt i LabView

Eksamen:

 • 4 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som har stryk i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 13.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

AUT-2001 Industriell Styring 10 stp
AS217 Prosess-styring 10 stp

Pensum

"Programmerbare Logiske Styringer", Dag Hanssen, Fagbokforlaget.
Undervisning Vår 2018
Forelesning f.aman. Jarle Andre Johansen
uni.lekt. Dag Håkon Hanssen
Lab f.aman. Jarle Andre Johansen
uni.lekt. Dag Håkon Hanssen


Skip to main content