vår 2018

SSO-3020 Nyere perspektiver på sosialt arbeid - 15 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i sosialt arbeid. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet presenteres sentrale temaer knyttet til utviklingen i velferdssamfunnet, og de svarene som profesjonelt sosialt arbeid kan bidra med. Bl.a. behandles aktuelle sosialpolitiske føringer med vekt på forebyggende arbeid og et tettere samarbeid på tvers av sosiale - og helsetjenester. I denne sammenhengen spiller kommende demografiske endringer og konsekvenser for samfunnet og for profesjonelt sosialt arbeid en viktig rolle.

Studenten får innblikk i ulike analytiske perspektiver og i muligheten for å bruke disse til kritisk vurdering av sosialfaglige problemstillinger. Emnet gir kandidaten innsikt i relevante perspektiver som kritisk belyser profesjonenes rolle i velferdssamfunnet. Emnet skal problematisere hvordan kunnskapsdannelse skjer i sosialt arbeids praksisfelt, og skal bidra til å synliggjøre sammenhengen mellom kunnskapsteoretiske posisjoner og betydningen for sosialfaglig forskning og praksis. I emnet behandles sentrale teorier og begreper, slik som: Risiko, velferdsstat/-samfunn, beslutning og deltakelse, sosialt arbeid og helse, relasjoner og familie, kultur, kjønn og klasse. Emnet problematiserer også hvordan klientskapende krefter kan svekkes gjennom myndiggjørende strategier. I sum skal emnet kaste lys over sosialt arbeids samfunnsmandat under endrede rammebetingelser.

Hva lærer du

Kunnskap

Ved bestått emne skal studenten:

 • ha kunnskap om systembetingelser, organisatoriske og juridiske rammer for sosialfaglig arbeid, herunder hvordan slike rammer muliggjør inkludering og deltakelse
 • ha kunnskap om aktuelle sosialpolitiske utfordringer og føringer for profesjonelt sosialt arbeid
 • ha kunnskap om ulike analytiske perspektiver og metoder for en kritisk forståelse av slike utfordringer og føringer
 • ha kunnskap om systematisk endringsarbeid innafor fagfeltet
 • ha kunnskap om hvordan helse- og sosialpolitiske føringer og prioriteringer får konsekvenser for ulike brukergrupper

Ferdigheter

Ved bestått emne skal studenten:

 • kunne se sammenhengen mellom utviklingstendenser i dagens samfunn og diskutere bruken av sosialt arbeid i forhold til slike utfordringer
 • kunne forholde seg kritisk til praksis, forskning og teoriutvikling i sosialt arbeid og tilgrensende områder for profesjonelt arbeid i det moderne samfunnet
 • kunne anvende ulike analytiske perspektiver og metoder til kritisk kunnskapsdannelse innen sosialt arbeid
 • kunne reflektere og forholde seg kritisk til maktforhold og etiske perspektiver innen offentlig tjenesteyting
 • kunne utøve forsvarlig skjønn i beslutningsprosesser
 • kunne delta og bidra i diskusjoner om prioriteringer mellom grupper og nivåer i helse- og sosialtjenesten

Generell kompetanse

Ved bestått emne skal studenten:

 • kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor sosialt arbeid
 • kunne anvende teoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye arbeidsområder og prosjekter
 • kunne vise kritisk forståelse for forvaltning av egen profesjonsrolle
 • kunne anvende sine kunnskaper i arbeid med personer med sammensatte behov og under forskjellige livsvilkår
 • kunne gjennomføre tiltaksutforming og evaluering med utgangspunkt i kulturelle forhold
 • kunne identifisere og videreutvikle de sosialfaglige tilnærminger i sammensatte velferdstjenester

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiesamlingene består av forelesninger, gruppearbeid og seminar med studentframlegg. Undervisningen vil dekke ulike deler av pensum og læringsmål. Forelesningene legger vekt på å gi bakgrunn og eksempler som bidrar til å forstå sosialfaglige grunnlagsspørsmål. Seminarene forutsetter deltakelse og legger vekt på evne til å forstå og formidle faglige problemstillinger. Mellom samlingene forutsettes det mye egenarbeid knyttet til lesing av pensum og til innlevering av arbeidskrav.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Det er et skriftlig arbeidskrav på emnet.
 • Deltakelse på samlingene er obligatorisk og må dokumenteres for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Ved mer enn 25% fravær, må studenten levere et tilleggsarbeidskrav innen angitt frist for å dokumentere sitt læringsutbytte i det aktuelle emnet, eller gjennom deltakelse i likeverdige opplegg.

Eksamen består av:

 • En skriftlig hjemmeeksamen. Eksamensoppgaven utleveres i første samlingsuke og skal innleveres digitalt senest 1 uke etter siste samlingsuke i emnet.

Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Kontinuasjons-/utsatt eksamen:

Kontinuasjons- og utsatt eksamen arrangeres i henhold til forskrft for eksamen ved UiT - Norges arktiske universitet.

Eksamensdato

Essay innlevering 07.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan