vår 2018

AUT-2020 Bacheloroppgave - 20 stp

Sist endret: 21.09.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. Innføring i vitenskapsteori skal inngå og vil være med å gi utdanningen en forskningsbasert forankring. Det er utviklet egne retningslinjer og formelle dokumenter til bruk i forbindelse med gjennomføring av bacheloroppgaven.

Institusjonen har ansvar for at studentene får god veiledning uavhengig av om oppgaven utføres i tilknytting til en ekstern institusjon eller bedrift.

Hva lærer du

Kunnskap:

  • Kandidaten kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid.
  • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer

Ferdigheter:

  • Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder.
  • Kandidaten kan anvende relevante metodeverktøy.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten behersker ingeniørprofesjonen. De kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.
  • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
  • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Studentene arbeider i prosjektgrupper à 3-4 studenter. Hver gruppe får tildelt en veileder og evt. en eller flere ressurspersoner. Gruppen skal selv organisere, lede og gjennomføre bacheloroppgaven i nær kontakt med veileder og evt. ressursperson eller oppdragsgiver.

Det blir gitt forelesninger om vitenskapsteori og metode.  

Eksamen

Vurderingen skjer på bakgrunn av:

  • Prosjektrapporten og evt. produkt
  • Muntlig presentasjon av prosjektet og evt. produkt, sammen med individuell eksaminasjon

For å få starte på bacheloroppgaven må studenten ha minimum 100 sp. bestått fra 1. og 2. studieår. Dette kravet må nås senest ved utsatt/kontinuasjons-eksamen i 5. semester.

Prosjektrapportens oppbygning og innhold skal være i tråd med gjeldende Rettledning for bacheloroppgave. For å kunne presentere prosjektet og evt. produkt muntlig samt gå opp til individuell eksaminasjon, må initieringsdokumentet og forprosjektet være godkjent i hht. Rettledning for Bacheloroppgave, prosjektrapporten være bestått og refleksjonsnotatet innlevert og godkjent. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F på del 1 og 2.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet. Ved evt. stryk i én del, må hele emnet tas på nytt.

Timeplan

Undervisning Vår 2018
Forelesning uni.lekt. Dag Håkon Hanssen
uni.lekt. Alf Petter Rudi

Undervisning Vår 2018
Forelesning uni.lekt. Dag Håkon Hanssen
uni.lekt. Alf Petter Rudi


Skip to main content