vår 2018

AUT-2020 Bacheloroppgave - 20 stp

Sist endret: 02.08.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. Innføring i vitenskapsteori skal inngå og vil være med å gi utdanningen en forskningsbasert forankring. Det er utviklet egne retningslinjer og formelle dokumenter til bruk i forbindelse med gjennomføring av bacheloroppgaven.

Institusjonen har ansvar for at studentene får god veiledning uavhengig av om oppgaven utføres i tilknytting til en ekstern institusjon eller bedrift.

Hva lærer du

Kunnskap:

  • Kandidaten kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid.
  • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer

Ferdigheter:

  • Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder.
  • Kandidaten kan anvende relevante metodeverktøy.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten behersker ingeniørprofesjonen. De kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.
  • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
  • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Studentene arbeider i prosjektgrupper à 3-4 studenter. Hver gruppe får tildelt en veileder og evt. en eller flere ressurspersoner. Gruppen skal selv organisere, lede og gjennomføre bacheloroppgaven i nær kontakt med veileder og evt. ressursperson eller oppdragsgiver.

Det blir gitt forelesninger om vitenskapsteori og metode.  

Eksamen

Vurderingen skjer på bakgrunn av:

  • Prosjektrapporten og evt. produkt
  • Muntlig presentasjon av prosjektet og evt. produkt, sammen med individuell eksaminasjon

Prosjektrapportens oppbygning og innhold skal være i tråd med gjeldende Rettledning for bacheloroppgave. For å kunne presentere prosjektet og evt. produkt muntlig samt gå opp til individuell eksaminasjon, må initieringsdokumentet og forprosjektet være godkjent i hht. Rettledning for Bacheloroppgave, prosjektrapporten være bestått og refleksjonsnotatet innlevert og godkjent. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F på del 1 og 2.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet. Ved evt. stryk i én del, må hele emnet tas på nytt.

TimeplanSkip to main content