vår 2018

MUS-1607 Lytting og gehør 1B - 5 stp

Sist endret: 23.10.2018

Ansvarlig fakultet

Det kunstfaglige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-1507 Lytting og gehør 1A

Innhold

Emnet fokuserer på: 

- Aktiv lytting, memorering, strukturering og begrepsliggjøring av musikalske forløp 

- Lesing og skriving av melodi, rytme og harmonikk 

- Indre musikalsk forestillingsevne 

- Å kunne identifisere, lese og gjengi tonale og fritonale melodiforløp, polyrytmikk og akkordprogresjoner 

- Å kunne begrunne valg av tilnærmingsmåter i arbeid med gehør

Anbefalte forkunnskaper

MUS-1507 Lytting og gehør 1A

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte.

Kunnskap:

- om gehør som fenomen

- arbeidsmetoder i lytting og gehør, og bruk av disse i eget musikkarbeid

- om musikalske byggesteiner som melodi, rytme og harmonikk

Ferdigheter:

- kunne danne seg en indre forestilling av et musikalsk forløp

- kunne lese og gjengi melodiske forløp, inkludert modulasjoner og fritonale melodier

- kunne lese og gjengi rytmiske forløp, inkludert polyrytmer og skjeve taktarter

- kunne skrive forespilte rytmer, modulerende melodier og flerstemte forløp

- kunne bruke relevante dataprogrammer i arbeid med gehørutvikling

Generell kompetanse:

- være kjent med arbeidsmetoder og bruk av lytting og gehør i eget virke som musiker og/eller musikkpedagog

- ha et bevisst forhold til strukturering, memorering og begrepsliggjøring av musikalske forløp

- ha et reflektert forhold til hørelæredidaktiske problemstillinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over tre semestre med ukentlig undervisning i grupper.

Eksamen

Eksamen:

Eksamen består av to deler: Skriftlig prøve og praktisk muntlig prøve.

I den samlede karakteren vektes skriftlig eksamen 1/3, og muntlig eksamen 2/3.

Eksamen vurderes med gradert karakter etter en skala fra A-F.

Kontinuasjon påfølgende semester i den delen av eksamen som ikke er bestått.

Timeplan

Pensum

200 sider
Undervisning Vår 2018
Forelesninger felles uni.lekt. Maria Medby Tollefsen
Gr. 1 Klassisk uni.lekt. Maria Medby Tollefsen
Gr. 2 Klassisk uni.lekt. Maria Medby Tollefsen
Rytmisk uni.lekt. Øystein Bjørn Blix
Gr. 3 Klassisk uni.lekt. Maria Medby Tollefsen

Undervisning Vår 2018
Gr. 1 Klassisk 3.semester uni.lekt. Maria Medby Tollefsen
Gr. 2 Klassisk 3.semester uni.lekt. Maria Medby Tollefsen
Gr. 3 Rytmisk 3.semester uni.lekt. Øystein Bjørn Blix