høst 2017

SSO-3010 Marginalisering og sosialt arbeid - 15 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag

Studiested

Alta |

Søknadsfrist

For søking om opptak til enkeltemne: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på masterprogrammet i sosialt arbeid, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk i studiet Master i sosialt arbeid, men kan også tas som enkeltemne.

Opptakskravet er fullført bachelor i sosialt arbeid, barnevern eller vernepleie (sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier). Det stilles krav om relevant fordypning av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor studieprogrammets fagområde.

 Følgende generelle opptakskrav gjelder:

 • Søkere med eldre utdanning av minimum tre års omfang, må ha en utdanning som gir uttelling for 180 studiepoeng.
 • Søkere må ha minimum gjennomsnittskarakter C. For søkere med eldre grunnutdanning uten vurdering etter karakterskala vil det bli foretatt en individuell vurdering.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Sosialt arbeid handler om å synliggjøre, forhindre og avhjelpe marginalisering og utenforskap. Emnet introduserer grunnleggende perspektiver og teorier rundt tematikken marginalisering og marginaliserende prosesser. Emnet vil fokusere på ulike diskrimineringsgrunnlag, slik som alder, etnisitet, funksjonshemming, kjønn, seksualitet, sosial klasse. I emnet vil studentene få kunnskap og innsikt i hvordan avvik, stigmatisering og klientifisering konstrueres og opprettholdes. På grunnlag av ulike forståelsesmåter og studentenes egne sosialfaglige praksiserfaringer vil kandidatene bli bevisstgjort på ulike måter hjelpeapparatet kan forstå og forhindre marginalisering, klientifisering og utenforskap.

Hva lærer du

Kunnskap    Ved bestått emne skal studenten ha

 • kunnskaper om ulike former for praksis innen sosialt arbeid og hvordan disse kan analyseres i forhold til marginalisering
 • kunnskap om grunnleggende perspektiver om marginalisering  og marginaliserende prosesser knyttet til bl.a. etnisitet, kjønn, klasse, seksualitet etc.
 • kunnskap om konsekvenser av marginalisering og utenforskap
 • kunnskap om rettigheter som skal beskytte mot marginalisering

Ferdigheter Ved bestått emne skal studenten kunne

 • reflekere kritisk 
 • diskutere og på en selvstendig måte kunne problematisere eget praksisfelt, profesjon eller fagområde ved hjelp av emnets teoretiske perspektiver
 • forstå, diskutere og problematisere perspektivenes muligheter og begrensninger
 • inngå i tverrfaglig samarbeid

Generell kompetanse Ved bestått emne skal studenten ha

 • innsikt i hvordan marginaliseringsbegrepet kan brukes for å analysere sosialt arbeid
 • økt oppmerksomhet om makt og avmakt i sosialt arbeid
 • økt oppmerksomhet for å problematisere normalitetsforståelser
 • økt beredskap mot å fanges av kategorier og hegemoniske fortellinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiesamlingene består av forelesninger, gruppearbeid og fagseminar med studentframlegg. Undervisningen vil dekke ulike deler av pensum og læringsmål. Forelesningene legger vekt på å gi bakgrunn og eksempler som bidrar til å forstå marginalisering. Fagseminarene forutsetter deltakelse og legger vekt på evne til å forstå og formidle faglige problemstillinger. Mellom studiesamlingene jobber studentene med fagstoffet selvstendig og i grupper.

Eksamen

Arbeidskrav:

Et muntlig arbeidskrav der et eksempel eller problemstilling danner grunnlag for drøfting av ulike forståelser av marginalisering. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Deltakelse på samlingene er obligatorisk og må dokumenteres for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Ved mer enn 25% fravær, må studenten levere et tilleggsarbeidskrav innen angitt frist for å dokumentere sitt læringsutbytte i det aktuelle emnet, eller gjennom deltakelse i likeverdige opplegg.

Eksamen består av: Individuell skriftlig hjemmeeksamen med utgangspunkt i eget arbeidskrav. Leveres digitalt. Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester. Kontinuasjons-/utsatt eksamen: Kontinuasjons- og utsatt eksamen arrangeres i henhold til forskrft for eksamen ved UiT - Norges arktiske universitet.

Eksamensdato

Skriftlig hjemmeeksamen innlevering_ 08.12.2017 utlevering_ 01.11.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum utgjør ca 900 sider. Pensumlister vil foreligge ved semesterstart.