høst 2017

SSO-3011 Vitenskapsteori og forskningsetikk - 15 stp

Sist endret: 19.01.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag

Studiested

Alta |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i sosialt arbeid. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i vitenskapsfilosofi og historie og åpner for videre refleksjoner over vitenskapsteoretiske tradisjoner i et samfunnsvitenskapelig perspektiv.

Emnet gir en forståelse av vitenskapelige begreper og ulike former for vitenskapskritikk og innsikt i forståelses- og forklaringsformer innenfor samfunnsvitenskapelig forskning med særlig fokus på sosialt arbeid.

Emnet vil gjennomgå forskningsetiske prinsipper og problemstillinger samt rammer og retningslinjer for forskning. Studentene vil gjennom emnet relatere vitenskapsteoretiske og etiske refleksjoner til eget masterprosjekt. Emnet inkluderer et introduksjonsseminar til masterarbeidet, hvor sentrale elementer i utforming av en problemstilling, utvelgelse av teoretiske perspektiver samt forskningsetiske overveielser vil bli drøftet.

Hva lærer du

Kunnskap

Ved bestått emne skal studenten ha:

 • kunnskap om ulike vitenskapelige tilnærmingsmåter
 • innsikt i vitenskapshistorie og vitenskapsfilosofi
 • kjennskap til forskningsetiske krav, gjeldende regler og retningslinjer for samfunnsvitenskapelig forskning, med særlig fokus på sosialt arbeid
 • kunnskap om etiske prinsipper og problemstillinger knyttet til forskning i sosialt arbeid

Ferdigheter

Ved bestått emne skal studenten kunne

 • kritisk lese og forstå ulike vitenskapsteoretiske tekster
 • reflektere over og diskutere etiske problemstillinger og prinsipper og relatere dette til eget masterprosjekt
 • reflektere over vitenskapstradisjoner og deres betydning innenfor eget fagfelt
 • drøfte begrepet evidensbaserte metoder

Generell kompetanse

Ved bestått emne skal studenten:

 • ha utviklet en nyansert og reflektert vitenskapsteoretisk forståelse
 • kunne reflektere over og ta stilling til etiske aspekter ved ulike vitenskapsteoretiske posisjoner, tradisjoner og tenkemåter
 • kunne delta i vitenskapsteoretiske diskusjoner og bidra til nytenkning i forskning på sosialt arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiesamlingene består av forelesninger, gruppearbeid og seminar med studentframlegg. Læring foregår ved tilrettelagt og lærerstyrt undervisning og mer selvstendig faglig arbeid. Mellom samlingene forutsettes det mye egenarbeid, relatert til pensumlesing og mot utforming av arbeidskrav. Seminarene forutsetter deltakelse og legger vekt på evne til å forstå og formidle faglige problemstillinger. 

Det vil på samlingene være et særlig fokus på studentenes refleksjon over eget masterprosjekt, hvilket vil gi studenten forutsetninger for å komme i gang med planleggingen og refleksjonene over eget masterprosjekt.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Et skriftlig arbeidskrav bestående av en prosjektbeskrivelse for eget masterprosjekt, inneholdende vitenskapsteoretiske og etiske refleksjoner knyttet til eget prosjekt
 • Deltakelse på samlingene er obligatorisk og må dokumenteres for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Ved mer enn 25% fravær, må studenten levere et tilleggsarbeidskrav innen angitt frist for å dokumentere sitt læringsutbytte i det aktuelle emnet, eller gjennom deltakelse i likeverdige opplegg.

Eksamen består av:

 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen, leveres digitalt.

Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Kontinuasjons-/utsatt eksamen:

Kontinuasjons- og utsatt eksamen arrangeres i henhold til forskrft for eksamen ved UiT - Norges arktiske universitet.

Eksamensdato

Skriftlig hjemmeeksamen innlevering_ 15.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumliste vil foreligge ved semesterstart.