høst 2016
HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet - 10 stp

Sist endret: 09.04.2017

Emnetype

Emnet inngår i første år på bachelorprogrammene for bioingeniør, ergoterapi, farmasi, fysioterapi, radiografi, sykepleie, ernæring og tannpleie, samt medisinerutdanningens og tannlegestudiets første år

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MED-1501 Medisin og odontologi 1. studieår 10 stp
FELLES-1B Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1E Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1F Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1R Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1T Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
HEL-0710 Examen facultatum Idrett 4 stp
HEL-0720 Felleskurs helsefak - for desentralisert sykepleierutdanning 10 stp
FELLES-1S Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 6 stp
HEL-0730 Felleskurs helsefak - for sykepleie campus Hammerfest 10 stp

Innhold

Emnet har to siktemål:
  • et studieforberedende siktemål som gjelder læring i en akademisk kontekst, herunder kritisk kildebruk, skriftlig og muntlig presentasjon av fagstoff
  • et felles profesjonsforberedende siktemål som omhandler kunnskap om helsevesenet, etikk, kommunikasjon og andre tema som er felles for helsearbeidere, psykologer og farmasøyter.

Hva lærer du

Hovedtema:

1. Akademiske ferdigheter

2. Etikk i helsearbeid

3. Kommunikasjon i helsearbeid

4. Samhandling i helsetjenesten

 

KUNNSKAP

Identifisere sentrale aspekter ved kommunikasjon i møte mellom mennesker i ulike livsfaser, helsetilstand eller funksjonsnivå.

Gjøre rede for grunnleggende etiske teorier og begreper.

Gjøre rede for hva som kjennetegner pålitelige vitenskapelige kilder i helsefagene.

Beskrive organisering og oppgavefordeling i helsetjenesten i Norge.

Beksrive betingelser for læring.

 

FERDIGHETER

Delta aktivt, og fremme andres aktive deltakelse i tverrprofesjonelle grupper.

Gjennomføre litteratursøk og finne frem til relevante vitenskapelige artikler.

Formidle fagstoff muntlig og skrifltig på en strukturert måte.

Gjengi referanser i tekst og referanseliste på en korrekt måte.

Anvende etiske argumenter ved analyse av kasuistikker.

Vurdere egne læringsstrategier i arbeidet med fellesemnet.

 

GENERELL KOMPETANSE

Forklare hvilken felles kompetanse som kreves av profesjonsutøvere i helsearbeid.

Uttrykke refleksjoner over hvilken betydning tverrprofesjonelt samarbeid kan ha for brukere av helsetjenesten.

Vurdere hvilken betydning egne verdier og egen kommunikasjonsform kan ha i møtet med mennesker.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og arbeid i digitalt klasserom, samt både fysiske gruppemøter og gruppearbeid på nett. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet i forelesningene og lærebøkene.

Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.


Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen med gitt oppgave. Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Arbeidskrav:

  • Gruppediskusjon og fremlegg på seminar knyttet til temaene kommunikasjon og etikk basert på praksisbesøk og samtale med pasient, eller videoer som ligger i Fronter.
  • Skriftlig innlevering akademisk tekstforståelse og akademisk skriving

Hver student har rett til to forsøk for å få arbeidskravene godkjent uten at det skal få konsekvenser for studieprogresjonen. Ved ikke godkjent eller sykdom knyttet til arbeidskrav, og dersom ikke annet er fastsatt, er studenten selv ansvarlig for å kontakte veileder for å avtale hvordan arbeidskravet skal gjennomføres.


Pensum

Pensum ligger i HEL-0700s fronterrom.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: HEL-0700