høst 2016

PSY-0700 Tenkning, læring og skriving i høyere utdanning - 10 stp

Sist endret: 06.04.2017

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Årsstudiet i psykologi eller bachelorstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet har fokus på akademisk dannelse. Hovedformålet er å ruste studentene med de viktigste kunnskaper og ferdigheter de trenger for å begynne et studieløp i høyere utdanning. Emnets elementer er tematisk gruppert under overskriftene:

 • Læringsstrategier
 • Grunnleggende praktiske ferdigheter
 • Generelle akademiske ferdigheter

Det vil naturlig være en del overlapp mellom elementene, og de vil introduseres og jobbes med integrert og parallelt med hverandre igjennom semesteret.

Under temaene knyttet til læringsstrategier skal vi ta for oss ulike tilnærminger til læring og undersøke forholdet mellom forståelse, hukommelse, tenkning og kommunikasjon. Vi skal også se på hva forskningen sier om måter å lese og lære på, samt på tidsstyring og planlegging for effektiv studering.

Under grunnleggende praktiske ferdigheter tar vi for oss elementære, men essensielle ferdigheter - slike som må beherskes godt for at arbeidskrav og større skriftlige arbeider i studieløpet skal bli gode læringsmuligheter.

Under generelle akademiske ferdigheter legger vi vekt på analyse, evaluering og oppbygning av god argumentasjon. Vi skal se nærmere på hva som kjennetegner en god akademisk tekst. Dette omfatter blant annet klarhet og nyanser, god struktur og hensiktsmessig bruk av kilder. Vi vil også berøre sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger.

Til sammen gir disse temaene studentene en unik mulighet til å tilegne seg grunnleggende og gode ferdigheter i informasjonskompetanse, argumentasjon og regulering av egen læring, samt lesing og skriving i akademisk sammenheng.

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Læringsstrategier:

 • Beskrive betingelser for god læring.
 • Evaluere egne læringsstrategier.
 • Reflektere over eget kunnskapsnivå i et tema.
 • Planlegge for å effektivt lære nytt stoff.

Grunnleggende praktiske ferdigheter:

 • Gjøre enkle emnesøk etter faglitteratur ved hjelp av egnede søkeverktøy.
 • Hente fram litteratur fra bibliotekets samlinger.
 • Utforme tekst med et tydelig hovedbudskap og klar avsnittsstruktur.
 • Henvise til kilder på en korrekt måte.
 • Føre referanseliste i henhold til APA-standard.

Generelle akademiske ferdigheter:

 • Identifisere hovedbudskap i en tekst.
 • Kjenne igjen vanlige former for god og dårlig argumentasjon.
 • Vurdere om et argument er holdbart eller ikke.
 • Bygge opp et selvstendig argument.
 • Bruke enkle prinsipper for å vurdere kilders relevans og kvalitet.
 • Bruke kilder for å underbygge argumenter.
 • Unngå plagiat.
 • Diskutere sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen vil foregå på norsk. Eksamensoppgave blir gitt på norsk, men eksamen kan leveres på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

Undervisning

Emnet følger i hovedsak en omvendt undervisningsmodell. Grunnleggende begreper og prinsipper formidles i videoforelesninger som publiseres på nett. Forelesningene vil ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene, og danner grunnlag for studentenes forberedelse til seminarene. I seminarene arbeider vi med anvendelse og videre utvikling av begreper, prinsipper og prosedyrer gjennom diskusjoner og praktiske øvelser. Seminarene vil også brukes til å støtte studentenes arbeid med eksamensteksten.

Deltakelse på seminar forutsetter forberedelse med forelesninger og en enkel ukentlig seminarforprøve som gjennomføres på nett.

All informasjon om emnet blir lagt ut i emnets Fronter-rom. Det forventes at studentene jevnlig logger seg på Fronter og forholder seg til informasjonen og undervisningsmateriellet der.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen. Vurderes til "bestått"/"ikke bestått". Ved "ikke bestått" gis det adgang til kontinuasjonseksamen i det påfølgende semester.

Timeplan

Pensum

American Psychological Association. (2014). APA Style [Nettside]. Fra www.apastyle.org.

Brown, P.C., Roediger III, H.L., & McDaniel, M.A. (2014). Make it stick: The science of successful learning. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

Bårnes, V. & Løkse, M. (2015). Informasjonskompetanse: håndbok i kildebruk og referanseteknikker (2. utgave). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J. & Willingham, D. T. (2013). Improving students¿ learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58. doi: 10.1177/1529100612453266 [Dette er en artikkel som man kan finne ved å søke på UBs sider. Den omhandler samme tema som boka av Brown, Roediger og McDaniel (2014).]

Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T.L. (2010). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning (2. utgave). Oslo: Abstrakt forlag.

Toulmin, S., Rieke, R. & Janik, A. (1984). An introduction to reasoning (2. utgave) (pp. 25-77). New York, NY: Macmillan Publishing. [Kommer som pdf-fil i emnets Fronter-rom.]

UB/Result UiT (2014). IKOMP0010 Informasjonskompetanse [Nettkurs]. Tilgjengelig på: http://openedx.bibsys.no/courses/UB-Result/iKOMP/2015_T1/about

 

Undervisning Høst 2016
Første oppmøte: se timeplan. Kursansvarlig Morten Øvervoll.
Forelesning uni.lekt. Morten Øvervoll
f.bibl. Torstein Låg
uni.lekt. Espen Bjørkedal


Kontakt

Skip to main content