vår 2017
BIO-1104 Biologisk mangfold 2 - 10 stp

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i Biologi, klima og miljø, Miljøledelse og forurensningsbiologi, samt lektorutdanning med biologi som studieretning. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-1102 Biologisk mangfold 10 stp

Innhold

Emnet tar for seg mangfoldet av organismer, livets tre og de evolusjonære prosesser som har bidratt til den diversitet vi ser i dag. Morfologi, anatomi ontogeni og levesett til encellede og flercellede dyr blir beskrevet. Gjennom forelesninger, praktiske laboratorieøvelser og ekskursjoner på land og på sjøen vil studentene få kunnskap om nordlig fauna. Studentene vil få øving i bruk av mikroskop og luper for å studere ytre og indre strukturer hos encellede og flercellede dyr.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:
  • kunnskap om ulike dyregruppers form, funksjon og tilpasning til det miljøet de lever i.
  • tilegnet seg grunnleggende kunnskap i systematikk/taksonomi, fylogeni, anatomi/morfologi, ontogeni og levesett til dyr.
  • tilegnet seg kjennskap til dyr som er typiske for landsdelen gjennom laboratorieøvelser, felt- og båtekskursjoner.
  • generell kompetanse om mangfoldet av encellede og flercellede dyr og systematiseringen av disse dyregruppers anatomi og tilpasning til ulike levesett

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 36 timer, Laboratorieøvelse: 36 timer, Kollokvier: 24 timer, Feltkurs: 4-5 dager. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Eksamen

4 t skriftlig eksamen.Bokstavkarakter A-E; F er ikke bestått. Laboratoriekurs og feltkurs er obligatorisk. Arbeidskrav: Godkjent laboratoriejournal og feltjournal. Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Pensum

Forelesninger, laboratoriearbeid og kollokvier er pensum, sammen med angitte sider fra lærebok Hickman et al. Integrated principles of zoology, 16 edition.

Error rendering component

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BIO-1104
  • Tidligere år og semester for dette emnet